اثر ارزيابي فناوري سلامت بر بهبود كيفيت مراقبت سلامت: مرور نظام مند شواهد

پياورد سلامت

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: با توجه به رشد روزافزون فناوري‌هاي جديد در عرصه‌ي مراقبت سلامت و هزينه‌ي بالاي آنها، لزوم توجه به ارزيابي فناوري‌هاي جديد و نقش بالقوه‌ي آنها در بهبود كيفيت خدمات مراقبت سلامت بيش از پيش احساس مي‌شود. هدف اصلي اين مطالعه، تعيين نقش ارزيابي فناوري سلامت در بهبود كيفيت خدمات و ارايه بهترين شواهد براي تصميم‌گيرندگان اصلي در اين زمينه مي‌باشد.
روش بررسي: اين مطالعه مروري با روش نظام‌مند به جستجوي مطالعات و مقاله‌ها در حوزه‌ي ارزيابي فناوري سلامت از طريق جستجو در بانك هاي اطلاعاتي Pubmed وCochrane  و ساير پايگاه‌هاي مرتبط با ارزيابي فناوري سلامت تا پايان سال 2013 پرداخته است. مطالعات انتخاب‌شده از طريق روش تحليل محتوا مورد تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: بررسي مطالعات مرتبط، نقش بالقوه ارزيابي فناوري سلامت در بهبود كيفيت خدمات و مراقبت سلامت را نشان مي‌دهد. ارزيابي فناوري سلامت تسريع در تصميم‌گيري باليني در مورد بيماران، افزايش رقابت بين توليدكننده‌هاي فناوري‌هاي پزشكي و ارتقاي كيفيت فناوري‌هاي سلامت و كمك به ايجاد راهنما‌هاي باليني، افزايش كيفيت مراقبت سلامت و رضايت كليه ذينفعان را به همراه خواهد داشت.
نتيجه‌گيري: اجراي ارزيابي فناوري سلامت مي‌تواند با تسهيل حركت به سمت تصميم‌گيري مبتني بر شواهد و كمك به ارايه‌ي مراقبت‌هاي ايمن از طريق كاهش آسيب‌ها در ارايه‌ي مراقبت سلامت و افزايش ميزان اعتماد و رضايت بيماران و خانواده‌هاي آنها به رويه‌ها و تيم درماني منجر به بهبود كيفيت خدمات مراقبت سلامت گردد.

The Role Of Health Technology Assessment In Improving Healthcare Quality
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: Given the increasing growth of new technologies in health care and their rising cost, the necessity of concentration on assessing new technologies and their potential role in quality of health care is more crucial. The aim of this study was to investigate the role of health technology assessment (HTA) in improving healthcare quality and offer the best evidence for decision makers.
Materials and Methods: The study was based on systematic review of papers in health technology assessment via searching in databases such as Pubmed, Cochrane and other HTA related databases. The search has covered the period between years 2000 to 2013. Studies analyzed by narrative synthesis method.
Results: Related studies show that assessing new technologies has potential role in quality improvement of healthcare. HTA can boost the competition among companies which this in turn increases the quality of technologies and ultimately enhances the quality of health services and stakeholders satisfaction.
Conclusion: HTA may increase quality of healthcare services through facilitating a move towards evidence-based decision-making, providing safe health care and increasing patients’ trust and satisfaction to clinical procedures and team members.

قیمت : 20,000 ريال