بيماري هموليتيك نوزادان (اريتروبلاستوز جنيني)

Iranian Journal of Pediatrics (مجله بيماري هاي كودكان ايران)

دوره 1 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ايجاد آنتي كور در ارگانيسم مادر عليه گروه خوني نامتجانس نوزاد و انتقال و انتقال آن به جنين باعث تخريب گلبولهاي سرخ او و ايجاد بيماري هموليتيك مي شود. شايعترين ناسازگاري در گروههاي ABO, RH ديده مي شود. بيماري هموليتيك ناشي از ناسازگاري Rh در صورت شدت به هيدروپس جنيني منجر مي شود. با تعويض خون در نوزاد و تزريق خون داخل رحمي مي توان ايجاد كرن ايكتروس و مرگ و مير بيماري را كاهش داد. پيشگيري با تزريق گاماگلوبولين anti-D امكان پذير است. در بيماري ناشي از ناسازگاري ABO علائم خفيف تر است و در مواردي كه هموليز و آنمي خيلي شديد نباشد مي توان براي درمان از فتوتراپي استفاده نمود.

كلمات كليدي:
Hemolytic disease of the newborn (Fetal erythroblastosis)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال