شيوع عوامل تعيين كننده پيش آگهي در كودكان مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك در بيمارستان كودكان مفيد بين سال هاي 1376 تا 1379

Iranian Journal of Pediatrics (مجله بيماري هاي كودكان ايران)

دوره 15 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: لوسمي حاد شايع ترين بدخيمي در كودكان مي باشد و حدود 75% موارد آن را لوسمي حاد لنفوبلاستيك تشكيل مي‌دهد. نزديك به 100% كودكان مبتلا به لوسمي حاد ‌لنفوبلاستيك با درمان هاي امروزي شانس بهبودي كامل دارند و مهمترين عامل تعيين پيش‌آگهي اتخاذ درماني متناسب با ريسك مي‌باشد كه با توجه به ويژگي‌هاي باليني، مورفولوژيك، ايمونولوژيك و سيتوژنتيك تعيين مي‌گردد. مطالعه حاضر به بررسي شيوع برخي از عوامل مؤثر بر پيش‌آگهي در كودكان مبتلا بهلوسمي حاد ‌لنفوبلاستيك مي‌پردازد.
روش مطالعه: در اين مطالعه گذشته‌نگر، سن هنگام تشخيص، جنس، شمارش لكوسيتي اوليه، زير گروه براساس ايمونوفنوتيپ و سير باليني در كودكاني كه ،FAB طبقه بندي طي سال هاي 1376 تا 1379 براي اولين بار تشخيص لوسمي حاد ‌لنفوبلاستيك برايشان مطرح شده بود مورد بررسي قرار گرفت.
سال بود و 6/3% بيماران كمتر از يك سال و 7/18% بيشتر از ده سال سن داشتند. 3/58% بيماران پسر بودند. در 5/24% بيماران شمارش لكوسيتي بيشتر از 50000 در ميليمترمكعب بود.
در 9/7درصد FAB-L2 ،%91/4 در FAB-L1 زيرگروه %در 7/0 FAB-L3 و ،%74/8 در pre-B cell بيماران گزارش شد.ايمونوفنوتيپ در 1/17 درصد ، early pre-B cell در 8/0 درصد B cell mature در 3/7 درصد و T cell بيماران ديده شد كه در 5/88% موارد رده بي، ماركر مثبت بود.درمجموع 3/79% بيماران درفاز بهبودي +CD10 باقي مانده و 1/18% فوت كردند 9/12% بيماران نيز دچار عود شدند كه تنها 6/2% آنها به فاز بهبودي رفتند. pre-B cell و FAB-L1 نتيجه گيري: درمطالعه حاضر، درصد كمتر از مطالعات گذشته Early pre-B cell و FAB-L2 بيشتر و بود، اما ساير يافته‌ها با آمار موجود مطابقت داشت.

Prevalence of prognostic factors in children with acute lymphoblastic leukemia admitted to Mofid Children's Hospital from 1997 to 2000
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Acute leukemia is the most common malignancy in children and acute lymphoblastic leukemia (ALL) accounts for 75% of acute leukemia cases. New treatment protocols have resulted in complete remission rates up to nearly 100% in children with acute lymphoblastic leukemia. Today, one of the most important prognostic factors in acute lymphoblastic leukemia is intensity of the treatment. Risk stratification is accomplished based on clinical, morphological, immunophenotypic and cytogenetic findings. The aim of this study was to determine some prognostic factors in children with acute lymphoblastic leukemia.
Methods: In this retrospective study information about age at onset of acute leukemia, sex, initial white blood cell count, FAB-subtype, immunophenotype, and clinical course of newly diagnosed acute lymphoblastic leukemia were extracted from medical records of children admitted to pediatric oncology department of Mofid Children's Hospital from 1997 to 2000.
Findings: There were 81 (58.3%) male and 58 (41.7%) female. 3.6% of patients were under 1 year old, 18.7% were above 10 years and 77.7% were 1-10 years old. Initial WBCs more than 50,000/ mm3 were observed in 24.5% of patients. 91.4% of patients showed FAB-subtype of L1, 7.9% of L2 and L3 was detected just in 0.7% of cases. Lymphoblasts were of B-cell lineage in 92.7% of patients, with pre-B cell in 74.8%, early pre-B cell in 17.1% and mature B cell in 0.8%. As a whole, complete remission was observed in 79.3% of the patients. 12.9% of patients had a relapse, second remission was achieved in 2.6% of relapsed cases. Conclusion: In this study, FAB-subtype L1 and pre-B cell immunophenotype was more common than previous studies. Other results were the same as reported in older studies.

قیمت : 20,000 ريال