تعيين ميزان كفايت دياليز در بيماران تحت درمان با همودياليز در بيمارستان شهداي خليج‌فارس بوشهر

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 18 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه: الگوي كينتيك اوره (Urea Kinetic Modeling) و نسبت كسر اوره ((URR)Urea Reduction Ratio ) دو شاخص رايج بررسي كفايت دياليز در بيماران همودياليزي است. ميزان دياليز تجويزي با ميزان ناتواني و مرگ ومير بيماران مرتبط است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان كفايت دياليز صورت گرفته‌است.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌اي توصيفي است كه در آن نمونه خون قبل و بعد از دياليز 93 نفر بيمار طبق دستورالعمل سال 2006 مؤسسه ملي كليه (National Kidney Foundation) گرفته و نيتروژن اوره خون (Blood Urea Nitrogen) آن اندازه‌گيري شده‌است. كفايت دياليز با استفاده از فرمول محاسبه kt/v دوگيرداس II و شاخص نسبت كسر اوره بررسي شده است. داده‌هاي پژوهش با نرم‌افزار SPSS ويرايش 19 و با استفاده از آمار توصيفي همچون فراواني، ميانگين و انحراف معيار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته ‌است.يافته‌ها: در 59.1 بيماران شاخص kt/v بيش از 1.20 و در 53.8بيماران نسبت كسر اوره بيشتر از65 درصد بود. ميانگين شاخص kt/v، 0.53±1.35 و ميانگين نسبت كسر اوره، 12.48±66.15 بود. حداقل و حداكثر شاخص kt/v به‌ترتيب 0.20 و 4.20 و همچنين حداقل و حداكثر نسبت كسر اوره11.50 و95.10 بود.نتيجه‌گيري: با در نظر گرفتن هر دو شاخص kt/v و نسبت كسر اوره، كفايت دياليز در حداقل 40 درصد بيماران نامطلوب بود كه اين امر نياز به بررسي و اصلاح دارد.

Investigation of Hemodialysis Adequacy in Patients Undergoing Hemodialysis in the Shohada Hospital in Bushehr.
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: In daily clinical practice two useful tools for calculation of hemodialysis adequacy are Urea Kinetic Modeling and Urea Reduction Ratio (URR). The amount of dialysis that a patient receives can impact morbidity and mortality. The main goal of this research is investigating of dialysis adequacy in patients undergoing dialysis in hemodialysis ward.Material and Methods: This descriptive study was performed on 93 patients admitted in hemodialysis ward.Pre- and post-dialysis blood samples for measurement of BUN levels were obtained according to 2006 National Kidney Foundation guidelines.kt/v Daugirdas formula and URR were used to assess the adequacy of hemodialysis. Data was analyzed by parametric and non parametric tests using the spss version 19 software.Results: The results of the study show that 59.1 % patients were kt/v &rsaquo1.2 and 53.8% of them were URR&rsaquo 65%. The mean of kt/v and URR were 1.35±0.53 and 66.15%±12.48 respectively .The minimum and maximum kt/v indices were 0.20 and 4.02 and The minimum and maximum URR were 11.50% and 95.10% respectively.Conclusion: according to the dialysis adequacy indices (kt/v and URR) more than 40% of patients admitted to this Hemodialysis ward received inadequate hemodialysis services that need more supervision and follow up.

قیمت : 20,000 ريال