الگوهاي غذايي غالب و خطر بيماري هاي مزمن

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 5 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: بحث الگوي غذايي، مبحثي است كه اخيراً مورد توجه متخصصين اپيدميولوژي تغذيه قرار گرفته است اما هنوز به اندازه اي كه به مواد مغذي يا غذاها توجه مي شود به اين مقوله توجه نشده است. هر چند كه هنوز هم بررسي ارتباط بين مواد مغذي و غذاها با خطر بيماري ها در اپيدميولوژي تغذيه حائز اهميت است، اما شواهد متعدد نشان داده اند كه كارآزمايي هاي باليني كه بر روي يك ماده مغذي خاص متمركز شده اند در نشان دادن اثرات آن ماده مغذي چندان موفق نبوده اند اما مطالعاتي كه اثر الگوهاي غذاهايي را بررسي كرده اند، اثرات مشهودي از اين الگوهاي غذايي را گزارش نموده اند. بنابراين به كارگيري الگوهاي غذايي يك روش مؤثر و كارآ جهت افزايش درك ما از نقش رژيم غذايي در خطر بيماري هاي مزمن است. اما بايد توجه داشت كه الگوهاي غذايي غالب در جنس هاي مختلف، نژادها و فرهنگ هاي مختلف و مناطق جغرافيايي با هم متفاوتند. لذا توصيه مي شود كه محققين هر منطقه الگوهاي غذايي غالب آن منطقه را شناسايي كنند و به هنگام آموزش افراد جهت تغيير شيوه زندگي به منظور كاهش عوامل خطر بيماري هاي مزمن، بر اين الگوها تأكيد بورزند. مطالعه حاضر با هدف مرور مطالعات مربوط به الگوهاي غذايي غالب و ارتباط آنها با خطر بيماري هاي مزمن انجام شده است.

Major dietary patterns and chronic disease risk
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Concept of dietary patterns is new in the filed of nutritional epidemiology. However, it has not been focused to the extent that foods or nutrients have been considered. Although, identifying the association between nutrients and foods intake with chronic diseases is valuable yet, recent evidences have shown that the clinical trials that have used nutrients are not too successful to indicate the effects of that nutrient on the disease risk. On the other hand, the studies used dietary patterns have shown the significant effects on disease risk. Therefore, using dietary patterns analysis is an efficient method to identify diet-disease relations. However, it should be kept in the mind that dietary patterns are different across gender, ethnics, cultures and regions. It is, therefore, recommended that investigators in different countries need to assess their own community dietary patterns and emphasize on these patterns when trying to reduce chronic disease risk. The current study has been conducted to review the studies that have assessed the association of dietary patterns and chronic disease risk.

قیمت : 20,000 ريال