راهبرد مقابله با مشكلات و تعيين همبسته هاي آن در دانش آموزان دختر ناحيه 3 شهر شيراز در سال 94

مجله علوم پزشكي صدرا

دوره 4 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه: نوجواني مرحله اي حياتي است با زمينه هاي جديد و مخاطره آميز كه نياز به تصميم گيري دارد. چنانچه نوجوان داراي راهبردهاي مقابله اي كارامد نباشد و توانايي كمي براي درك هيجان هاي خود و ديگران داشته باشد، در برخورد با فشارها و بحران هاي دوران نوجواني توان كمتري خواهد داشت و مشكلات رفتاري بيشتري را به صورت پرخاشگري، افسردگي و اضطراب نشان خواهد داد. پژوهش حاضر با هدف تعيين سبك مقابله اي مورد استفاده در دانش آموزان دختر كلاس هشتم شهر شيراز و تبيين رابطه آن با متغيرهاي دانش آموزان مذكور انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي است كه حجم نمونه آن 105 نفر از دانش آموزان دختر كلاس هشتم ناحيه سه شيراز در رده سني 15-13 سال بودند كه به روش نمونه گيري خوشه اي - تصادفي انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه هاي دموگرافيك و راهبردهاي مقابله با مشكل جمع آوري شد. سپس داده ها با استفاده از آمار توصيفي، تي مستقل، من ويتني و آنوا تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بين نمره راهبردهاي مقابله اي با تحصيلات پدر (p=0.03)، تحصيلات مادر (p=0.001) و شغل پدر (p=0.04) ارتباط آماري معني داري وجود داشت. ميانگين و انحراف معيار نمره كل راهبردهاي مقابله با مشكل 187.26 ±1166.96 به دست آمد. همچنين دانش آموزان مورد پژوهش بيشتر از سبك مراجعه به ديگران استفاده مي كردند و از سبك هاي كارامد و ناكارامد به ميزان مساوي استفاده مي كردند.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اينكه دانش آموزان از هر سه راهبرد همزمان استفاده مي كردند، اما ميزان استفاده از راهبرد مراجعه به ديگران بيشتر از ساير راهبرد ها در دانش آموزان دختر مورد مطالعه بود؛ لذا دليل روي آوردن بيشتر دانش آموزان به اين سبك نياز به بررسي هاي بيشتر و گسترده تر دارد.
Strategies for Coping with Problems and Determination of Their Correlates in Female Students of the Third Educational District in Shiraz in 2015
Article Type: Original Article
Abstract:
Background: Adolescence is a vital period with new hazardous grounds requiring decisionmaking. In case adolescents are not equipped with coping strategies and are not able to perceive their own and others’ emotions, they will not have the ability to encounter adolescence pressures and crises. Thus, behavioral problems will be manifested through aggression, depression, and anxiety. The present study aimed to determine the coping strategies used by 8 th grade female students in Shiraz and assess their relationship with some variables.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 105 8 th grade female students. The participants were selected through random cluster sampling and completed demographic and coping strategies questionnaires. Then, the data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test, new Mann-Whitney U, and one-way ANOVA.
Results: The study results revealed a significant relationship between coping strategies score and father’s education level (p=0.03), mother’s education level (p=0.001), and father’s occupation (p=0.04). However, mother’s occupation, family income level, and students’ preference for spending their leisure time showed no significant association in this regard. Furthermore, the students mostly utilized “reference to others” style and used efficient and inefficient styles equally.
Conclusion: Although the students used the three strategies at the same time, the use of “reference to others” strategy was preferred. Therefore, the reason for using this method by the students requires further investigations.
 
قیمت : 20,000 ريال