مقايسه اثر درماني پروپرانولول و تحريك الكتريكي (TENS) در پيشگيري از حملات ميگرني

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دوره 7 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: سردرد ميگرني يك بيماري شايع با مبناي فاميلي مي باشد و شيوع آن بر حسب جنس، سن و نژاد متفاوت است. درمان آن شامل درمان حمله حاد سردرد و درمان پيشگيري جهت جلوگيري از بروز حملات سردرد مي باشد. انواع مختلف داروها از جمله بتابلوكرها كه رايج ترين آنها پروپرانولول است در پيشگيري از حملات ميگرن بكار رفته است. همچنين از درمان هاي غير دارويي نظير (TENS (Transcutaneos Electerical Nerve Stimulation در درمان حمله حاد سردردهاي ميگرني و نيز درد هاي مزمن استفاده مي شود. هدف از اين بررسي، مقايسه اثر پروپرانولول و TENS در پيشگيري از حملات ميگرني بوده است.
روش بررسي: در يك كارآزمايي باليني تعداد 60 بيمار مبتلا به سردرد ميگرني كه ميگرن آنها بر اساس مقياس (IHS (International Headache Society توسط متخصصين نورولوژي تأييد گرديد و داراي انديكاسيون درمان پيشگيري از حملات سردرد ميگرني بودند با روش غير احتمالي انتخاب و بعد به صورت تصادفي در دو گروه 30 نفري تحت درمان با TENS به مدت ده جلسه به صورت روزانه يك جلسه 15 دقيقه اي و پرويرانولول به ميزان 40 ميلي گرم روزانه به مدت 6 ماه قرار گرفتند. نتايج از نظر شدت، مدت و تعداد حملات قبل از شروع درمان، بعد از 3 و 6 ماه جمع آوري و با استفاده از آزمون آماري مجذور كا تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: پس از 3 ماه درمان 90 درصد بيماراني كه تحت درمان با TENS قرار گرفتند هيچگونه حمله سردردي نداشتند در حالي كه در گروه تحت درمان با پروپرانولول 40 درصد بيماران بدون حمله سردرد بودند (001/0>p). ميانگين شدت درد در گروه تحت درمان با TENS از 2/1±8/6 به 65/0±06/2 و در گروه تحت درمان با پروپرانولول از 2/1±7/6 به 3±2/3 رسيد (001/0>p).
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد كه TENS يك روش مؤثر در پيشگيري از عود سردرد در بيماران ميگرني مي باشد.

The comparison of the effects of both Propranolol and transcutaneous electrical nerve stimulation in prevention of Migraine headache
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and aim: Migraine headache is a common familial disorder and its prevalence varies base on sex, age and races. There are two types of treatments for migraine: acute headache treatment (abortive) and preventive treatment. There are a number of drugs such as betablockers are used to prevent migraine attacks. Propranolonl is the most common betablockers used. Also, non-pharmacological treatments such as Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) are used for prevention of migraine. The aim of this study was to compare the effects of propranolol and TENS in prevention of migraine attacks.
Methods: This clinical trial study was performed on 60 patients diagnosed as having migraine headache based on international headache society (HIS) criteria by a neurologist. They were divided randomly into two groups of 30. One group was treated with TENS for 10 sessions and the next with propranolol (40 mg/day) for 6 months. Frequency, duration and intensity of headache were evaluated 3 and 6 months after the treatments. Data was analyzed by X2 test.
Results: Three months after treatment, 90% of TENS patients had no headache while 40% of propranolol patients were headache free. Mean intensity of headache changed from 6.8±1.2 to 0.65±2.06 in TENS group while it changed from 6.7±1.2 to 3.2±3 in propranolol group.
Conclusion: The results of this study showed that TENS is an effective treatment for prevention of recurrence headache in migraine patients.

قیمت : 20,000 ريال