بررسي كيفيت زندگي بيماران ديابتي براساس عوارض ديابت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين (ع)، شاهرود

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دوره 7 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: بيماري ديابت مليتوس و عوارض ناشي از آن به عنوان يك مشكل بهداشتي عمده و هفتمين علت مرگ در ايالات متحده محسوب مي گردد و همانند ساير بيماريهاي مزمن، افزون بر مرگ و مير بالا، گرفتاريهاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و مالي بسياري به همراه دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسي كيفيت زندگي بيماران ديابتي بر اساس عوارض ديابت انجام شده است.
روش بررسي: در اين پژوهش كه يك مطالعه توصيفي - تحليلى است تعداد 150 بيمار مبتلا به بيماري ديابت نوع II مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين (ع) شاهرود بر اساس مشخصات مورد نظر پژوهشگر و به صورت غير تصادفي انتخاب گرديدند و بر اساس نوع عوارض ناشي از بيماري ديابت در 4 گروه (بدون عارضه، داراي عوارض ميكروواسكولر، داراي عوارض ماكروواسكولر، داراي هم عوارض ميكرو و هم ماكروواسكولر) تقسيم بندي شدند. انتخاب نمونه بر اساس فاكتورهاي: سن، جنس، ميزان سواد و غيره صورت گرفت. كيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري ديابت نوع II در ابعاد عملكرد فيزيكي، عملكرد روحي-رواني و اجتماعي بر اساس پرسشنامه استاندارد (ADDQoL (Audit of Diabetes Dependent Quality of Life سنجيده شد و با استفاده از آزمونهاي آمار توصيفي و استنباطي (تي مستقل، آناليز واريانس يكطرفه و ضريب همبستگي پيرسون توسط نرم افزار SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بر اساس نتايج حاصل از پژوهش، ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش 59 سال بود. بيشترين درصد واحدهاي پژوهش 3/79% متأهل و
62.7% بي سواد بودند و 3/81% آنان داراي درآمد متوسط ماهيانه كمتر از 100 هزار تومان بودند. بيشترين درصد واحدهاي پژوهش 7/78% اظهار داشتند كه هيچ دوره آموزش خاصي در ارتباط با بيماري ديابت نگذرانيده اند. ميانگين نمره كيفيت زندگي كل در گروه بدون عوارض 6/11±4/60، در گروه با عوارض ميكروواسكولر 4/10±4/56، در گروه با عوارض ماكروواسكولر 8/8±61 و در گروه با عوارض ميكرو- ماكروواسكولر 7/11±1/50 محاسبه گرديد. آزمونهاي آماري رابطه معني داري بين ميانگين نمره كيفيت زندگي واحدهاي مورد پژوهش و متغيرهاي دموگرافيك آنان نشان ندادند.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه عوارض ديابت اثرات معكوس و معني داري بر تمامي ابعاد كيفيت زندگي بيماران دارد. لذا تشخيص سريع ديابت و عوارض دراز مدت ناشي از اين بيماري و بكارگيري استراتژي هاي درماني و مراقبتي مناسب در جهت رفع يا كاهش اين عوارض يك ضرورت اساسي محسوب مي گردد.

Evaluation of quality of life in patients with diabetes mellitus based on its complications referred to Emam Hossein Hospital, Shahroud
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Diabetes mellitus is an important and global health problem and is the seventh leading cause of death in the United States. It causes a high mortality and produces many personal, familial, social and financial problems. This study was performed to evaluate quality of life in diabetic patients based on the complications.
Methods: This study was performed on 150 patients with diabetes mellitus selected by unrandomized sampling from patients referred to Shahroud Imam Hossein hospital. Based on the disease complications the sample was divided into 4 groups: without complication, microvascular complication, macrovascular complication and miro-macrovascular complication. Quality of life was assessed in physical, emotional and social aspects with audit of diabetes dependent qoL (ADDQoL) questionnaire.
Results: Average age of the sample was 59 years. 79.3% of patients were married, 62.8% were uneducated, 78.7% of patients did not have any educational course about diabetes mellitus. The mean of the total score of the quality of life in without complication group was 60.4±11.6, in microvascular complication group was 56.4±10.4, in macrovascular complication group was 61±7.8 and in micro-macrovascular complication group was 50.1±11.7. The quality of life of 4 groups was significantly different (ANOVA, P<0.05). There was not a significant correlation between demographic variables and the quality of life score.
Conclusion: The results showed that diabetes mellitus complications have significant and advert effects on the quality of this patient’s life. Therefore, rapid diagnosis of the disease and its complication and use of appropriate therapeutic strategies in prevention or decreasing the complication is essential.

قیمت : 20,000 ريال