بررسي عوامل مرتبط با شاخص هاي محيط كار بر سلامت روان پرستاران شاغل در بخش هاي اورژانس و غيراورژانس بيمارستان هاي شهر خرم آباد

مجله باليني پرستاري و مامايي

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف : يكي از دغدغه هاي ذهني جوامع امروزي ، تامين سلامت و بهداشت رواني افراد به خصوص پرستاران است . پژوهش حاضر با هدف تعيين عوامل مرتبط با شاخص هاي محيط كار بر سلامت روان پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهر خرم آباد انجام گرفته است.
روش بررسي: اين يك مطالعه مقطعي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه پرستاران در بيمارستان مذكور كه شامل 433 نفر و نمونه آماري شامل 207 نفر از پرستاران دو بخش بودند كه در بيمارستان عشاير با روش نمونه گيري در دسترس و در بيمارستان تامين اجتماعي با روش سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات عبارت بودند از : پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، پرسشنامه سلامت عمومي GHQ و نمره بندي تنش هاي محيط كار WES كه پايايي و روايي آنها تاييد شده است. براي آزمودن فرضيات از آزمون t مستقل ، تحليل واريانس يك طرفه و ضريب همبستگي استفاده گرديد.
يافته ها : در تحقيق حاضر 119 زن و 88 مرد مورد مطالعه قرار گرفتند كه 43. 30 درصد پرستاران در بخش اورژانس و 57. 69 درصد در ساير بخش ها مشغول به كار بودند. نتايج آزمون t مستقل نشان داد كه تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات سلامت روان در پرستاران بخش اورژانس (71. 14±19 .29) در مقايسه با پرستاران ساير بخش ها (48. 13±13. 30) وجود ندارد (0.654=p).
نتيجه گيري : ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ مطالعه ﺣﺎﺿﺮ نشان مي دهد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻏﻼن در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺗﺮوﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﻫﻤﻜﺎرانشان تجربه كرده اند، تفاوت معني داري بين اختلالات مرتبط با سلامت روان ناشي از فشار عصبي و رواني محيط كار در پرستاران بخش هاي اورژانس و غير اورژانس در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎﻓﺖ نشد.

The effect of environmental index on mental health in nurses working in emergency and non emergency wards in Khorramabad hospitals
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and aim: One of the challenges of modern society is to provide mental health especially in nurses. This study aimed to investigate the effect of environmental index on mental health in nurses working in emergency and non emergency wards in Khorramabad hospitals.
Methods: This is a correlational study. The population consisted of all nurses in the hospital, which included 433 patients. The sample included 207 nurses with sampling in Ashayer hospital and census method in Tamin Ejtemaee hospital. Data collection included: Demografic Questionnaire, The General Health Questionnaire (GHQ), Work Environment Scale (WES) validity and reliability are prooven. Data were analysed by test t Independent, one-way ANOVA test and the Spearman correlation.
Results: In this study, 119 women and 88 men were studied that 43.30% of nurses were working in the emergency department and 57.69 percent were working in other parts. T tests showed a significant difference between the means of the independent mental health nurses in the emergency department 71.14 ± 19.29 compared to nurses in other sectors 48.13 ± 13.30) (p=0.654).
Conclusion: Based on the results, however employees in emergency wards experience more trouma due to their job history, there was no significant meaning between mental health disorders and psychological stress in nurse working in emergency and non-emergency wards.

قیمت : 20,000 ريال