رابطه صلاحيت باليني و استرس شغلي پرستاران در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اهواز در سال 1392

مجله باليني پرستاري و مامايي

دوره 4 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: صلاحيت باليني پرستاري، شايستگي كاربرد همزمان دانش، مهارت، نگرش ها و ارزش ها در مراقبت از بيمار است كه به دليل اهميت آن اخيراً مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. با توجه به اهميت
روز افزون موضوع صلاحيت پرستاري، شناخت عوامل مرتبط با آن و از جمله استرس شغلي ضروري به نظر مي رسد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه صلاحيت باليني و استرس شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر اهواز در سال1392 انجام شد.
روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي- تحليلي كه به صورت مقطعي در طي سال 1392 انجام شد، 80 نفر پرستار شاغل در بيمارستان هاي آموزشي شهر اهواز از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب و وارد مظالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه هاي استرس شغلي Osipow و پرسشنامه صلاحيت باليني Benner بود كه به صورت خود ايفاء تكميل گرديدند. ميزان صلاحيت باليني پرستاران ارزيابي و ارتباط آن با استرس شغلي تعيين شد.
يافته ها: بيشتر پرستاران (3/ 81 درصد) داراي استرس شغلي متوسط بودند. ميانگين نمره كل صلاحيت باليني پرستاران 48 /18± 15/ 61 بود. آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه بين استرس شغلي و صلاحيت باليني پرستاران در تمام حيطه هاي آن همبستگي منفي و معني داري وجود دارد (01 /0>P). همچنين بين ميزان استرس شغلي و بكارگيري صلاحيت باليني كل ارتباط معني داري وجود داشت (001/ 0>P).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه حاضر، افزايش استرس شغلي پرستاران با كاهش صلاحيت هاي باليني آنها رابطه دارد كه بايستي مورد توجه مديران پرستاري قرار گيرد.

The relationship between nurses\' clinical competency and job stress in Ahvaz university hospital, 2013
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and aims: Clinical competence is the qualification use of knowledge skills and attitudes which are the nursing necessities and values in the care of a patient who has received more attention recently due to its importance. So, regarding to the increasing importance of the nursing competence, the awareness of its related factors specially, job stress seems necessary. The aim of this study is to determine the relationship between clinical competency and job stress in hospitals of university in in Ahvaz university hospitals, 2013.
Methods: This cross- sectional study was conducted in 2013. 80 nurses working in Ahwaz hospitals were selected through random sampling. The tools of data collection were Osipows job stress and Benner clinical competence questionnaires that were completed by self-report. Assessment of clinical competence and its relation to occupational stress were determined.
Results: The results show that the majority of nurses (81.3 %) have moderate stress. The total score mean of clinical competence was 61.15±18.48. Pearson correlation test showed that in its all areas, there was negative and meaningful correlation between job stress and clinical competence (P<0.01). Moreover, there was a meaningful relationship between job stress rate and applying the clinical competence (P<0.001).
Conclusions: According to the results of this study, increasing nurses’ job stress is related to decreasing their clinical competence that should be considered by managers.

قیمت : 20,000 ريال