بررسي شيوع HDL پايين در بيماران با سندرم حاد كرونر بستري در بيمارستان لقمان حكيم

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 20 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: بيماري‌هاي قلبي عروقي، به ويژه بيماري‌هاي عروق كرونري از مهمترين علل مرگ و مير در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي‌باشند. در مطالعات زيادي نشان داده شده كه HDL پايين به تنهايي پيش‌گويي‌كننده‌ي قوي خطر بيماري‌هاي قلبي و عروقي بوده و مي‌توان با صرف هزينه‌هاي بسيار كمتر، جلوي هزينه‌هاي بالاي درمان بيماران ايسكميك قلبي و عروقي را گرفت. در اين تحقيق، شيوع HDL پايين و عوامل مؤثر بر آن در بيماران با حوادث قلبي و عروقي مورد بررسي قرار گرفته است.   مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت مقطعي گذشته‌نگر انجام گرفت. مطالعه روي 300 بيماري كه از اول فروردين 1389 تا اول فروردين 1390 در CCU بيمارستان لقمان حكيم با تشخيص سندرم حاد كرونر ( ACS ) بستري شده بودند، انجام گرفت. سطح پلاسمايي Total Cholestrol ، Triglyceride (TG) ، LDL ، HDL و اطلاعاتي از قبيل سن، جنس، سابقه‌ي فشار خون بالا، ديابت، بيماري ايسكميك قلبي، سكته‌ي مغزي، بيماري كليوي و كبدي، مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون‌هاي آماري t-test و chi-square test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .   يافته‌ها: ميانگين HDL (بر حسب mg/dl ) در زنان 50 و در مردان 48 بود. ميانگين TG (بر حسب mg/dl ) در مردان 180 و در زنان 183 بود. ميانگين كلسترول (بر حسب mg/dl ) در مردان 196 و در زنان 182 بود كه تفاوت آماري معني‌داري بين دو جنس وجود نداشت. هيچ يك از بيماران، HDL كمتر از 25 نداشتند. تعداد بيماران با HDL كمتر از 40، 80 نفر (7/ 26%) بود. 54 بيمار (18%) HDL بالاتر از 60 داشتند. در 1% بيماران، HDL پايين، تنها ريسك فاكتور شناخته شده بود . ارتباط معني‌داري بين هيپركلسترولمي و HDL پايين (03 /0 >P ) و همچنين LDL و HDL پايين (05/ 0 > P) وجو داشت. بين شيوع HDL پايين در بيماران با و بدون سابقه فشارخون بالا و بيماران با و بدون سابقه‌ي ديابت، ارتباط معناداري وجود نداشت ولي اختلاف بين شيوع HDL پايين در گروه سيگاري در مقايسه با بيماران غيرسيگاري، معنادار بود (024/ 0 >P ). ميانگين شاخص Total Cholestrol/HDL در بيماران 1/ 4 بود. ديابت، فشارخون بالا و سيگار، تأثير معناداري روي اين شاخص نداشتند. در مقابل، ارتباط بين هيپركلسترولمي و هيپرتريگليسريدمي و شاخص Total Cholestrol/HDL ، معنادار بود. HDL پايين از مهمترين عوامل مؤثر بر اين شاخص بود و بين اين دو، ارتباط معناداري وجود داشت (05 /0 >P ).   نتيجه‌گيري: HDL پايين تقريباً در يك سوم بيماران مبتلا به ACS در بيمارستان لقمان حكيم ديده شد .اگرچه تعيين نقش مستقل HDL پايين در اين مطالعه ممكن نبود، اما به دليل اين شيوع بالا، نياز به توجه ويژه در اين خصوص احساس مي‌گردد .

Low HDL prevalence in patients with acute coronary syndrome admitted in Loghman Hakim hospital
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: Cardiovascular disorders especially coronary artery diseases are the most common causes of death in the developed and developing countries. According to large studies low HDL is an independent predictor of coronary artery diseases. Its cost effective to treat low HDL compare with coronary diseases. The aim of this study is determining the prevalence and causes of low HDL in patients with acute coronary syndrome.
Materials and Methods: This was a cross sectional study. 300 patients who admitted in CCU of Loghman Hakim hospital because of acute coronary syndrome enrolled in our study. These parameters surveyed in this study: plasma level of total cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein, low density lipoprotein, age, sex, history of HTN, DM, IHD, CVA, renal and hepatic disease. The information was analyzed with chi-square test and t-test.
Results: HDL average in women was 50 mg/dl and in men was 48 mg/dl. TG average in men was 180 mg/dl and in women was 183 mg/dl and cholesterol average in men was 196 mg/dl and in women was 182 mg/dl. Thus, there was not a significant association between two sexes.
There were no patients with HDL lower than 25 mg/dl. 80 patients (26.7%) had HDL lower than 40 mg/dl and 54 patients (18%) had HDL more than 60 mg/dl. In 1% of patients low HDL was the unique risk factor of IHD. Between hypercholesterolemia and low HDL with p-value of ‍Conclusion: About one third of patients who was admitted with acute coronary syndrome had HDL less than 40 mg/dl. Although determining independent role of low HDL in our study was not possible but it needs more concern.

قیمت : 20,000 ريال