القاي تمايز سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي مايع آمنيوتيك به سلول‌هاي فيبري عدسي چشم

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 20 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي، سلول‌هايي تمايز نيافته با قدرت تكثير بالا هستند كه توانايي تمايز به رده‌هاي مشتق شده از بافت‌هاي مزانشيمي و غير مزانشيمي را دارا مي‌باشند. هدف از مطالعه‌ي حاضر، جداسازي سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي مايع آمنيوتيك و القاي تمايز اين سلول‌ها به سمت تشكيل سلول‌هاي فيبري عدسي است .   مواد و روش‌ها: سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي، از مايع آمنيوتيك موش‌هاي ماده باردار، جداسازي و در محيط كشت DMEM به همراه FBS و آنتي‌بيوتيك، كشت داده شد. جهت القاي تمايز، سلول‌هاي پاساژ 3 در محيط كشت حاوي FBS و آنتي ‌ بيوتيك و مايع زجاجيه به مدت 14 روز كشت داده شدند. از ارزيابي‌هاي ايمنوسيتوشيمي و مورفولوژيك، جهت تأييد مزانشيمي بودن سلول‌هاي جداسازي شده و تمايز سلول‌هاي تيمار شده، استفاده شد .   يافته‌ها: سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي جدا شده از مايع آمنيوتيك، Oct4 را بيان كردند. سلول‌هاي تيمار شده با مايع زجاجيه، حالت كشيده‌تري نسبت به گروه كنترل پيدا كره و تعداد هستك‌ها در اين سلول‌ها، افزايش يافت. آرايش موضعي اين سلول‌ها تغيير كرد و به موازات هم قرار گرفتند. بيان كريستالين‌ها به روش ايمنوسيتوشيمي در سلول‌هاي تيمار شده، مورد تأييد قرار گرفت .   نتيجه‌گيري: سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي مايع آمنيوتيك، توانايي تمايز به سلول‌هاي فيبري عدسي را دارند. لذا با تمايز كامل مي‌توان از اين سلول‌ها در درمان بيماري‌هاي چشمي استفاده كرد .

The induction of amniotic fluid mesenchymal stem cells to ocular lens fiber cells
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: Mesenchymal stem cells (MSCs) are undifferentiated cells with ability of high proliferation that can differentiate into cells derived from mesenchymal and non-mesenchymal tissues. The aim of this study is isolation of amniotic fluid MSCs and induction of them to differentiate and produce lens fiber cells.
Materials and Methods: Amniotic fluid MSCs was isolated from female pregnant mice and cultured with DMEM, FBS and antibiotic. MSCs, which were passaged three times, were cultured with DMEM, FBS, antibiotic and vitreous body for 14 days to induce the differentiation. MSCs and differentiated cells were identified by morphological observation and immunocytochemistery studies.
Results: Amniotic fluid MSCs expressed Oct4. Cultivated cells with vitreous body were locally longer and more parallel aligned with more nucleoli compared to control group cells. The expression of crystallins in treated cells was demonstrated with immunocytochemical studies.
Conclusion: Amniotic fluid MSCs can differentiate in to lens fiber cells. Therefore, differentiated cells can be used to cure eye disease.

Keyword: Amniotic
قیمت : 20,000 ريال