مطالعه اي بر رعايت استانداردهاي پيشنهادي كنترل عفونت در ICU

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دوره 6 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: عفونت هاي بيمارستاني از مشكلات رايج بخشهاي مراقبت ويژه است كه چگونگي انجام رويه هاي پروسيجر (Procedure) مراقبتي، نقش مهمي در ابتلا به اين عفونتها دارند. از اين رو بررسي فوق به منظور تعيين نحوه بكارگيري استانداردهاي كنترل عفونت در بخش مراقبت ويژه يكي از بيمارستانهاي شهر همدان صورت گرفت.
روش مطالعه: بررسي فوق يك پژوهش توصيفي است كه استانداردهاي كنترل عفونت در دو بعد ساختار (Stracture) (وسايل) و فرآيند (Process) مربوط به مراقبت هاي ساكشن راه هوائي، لوله گذاري ترا شه، سونداژ ادراري، پانسمان، كارگذاري كاتترهاي وريدي و مراقبت از آن، مراقبت از بيمار تحت ونتيلاتور، مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي لازم از طريق برگهاي مشاهده جمع آوري شدند. نمونه ها كه از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند، شامل 384 بيمار بستري در ICU بودند كه اين مراقبت ها در مورد آنها اجرا مي شد.
نتايج: نحوه بكارگيري استانداردهاي كنترل عفونت در مورد وسايل استفاده شده در تزريقات وريدي 100%، پانسمانها 5/93%، سونداژهاي ادراري 90%، لوله گذاريهاي داخل تراشه 8/74%، مطلوب و در ساكشن هاي راه هوائي 4/91% نامطلوب بود. نحوه بكارگيري استانداردهاي كنترل عفونت در مورد نحوه اجراي مراقبت ها، سونداژهاي ادراري80%، مراقبت ازكاتترهاي وريدي 75%، پانسمانها 3/73%، كارگذاري كاتترهاي وريدي 4/51%، مراقبت از بيماران تحت تهويه مصنوعي مطلوب 3/53% و ساكشنهاي راه هوائي 9/93% و لوله گذاريهاي داخل تراشه 3/73% نامطلوب بودند.
نتيجه گيري: اگر چه در اكثر مراقبت هاي مورد بررسي نحوه رعايت استانداردهاي كنترل عفونت در مورد وسايل و نحوه اجراي مراقبت مطلوب بود وليكن، ميزان اجراي اين موازين در مورد نحوه اجرا، به نسبت كمتر از وسايل بود كه تا حدودي مربوط به عدم استفاده از وسائل لازم مثل دستكش و يا ستهاي استريل لازم است. ساير علل ممكن است به كمبود پرسنل، كمبود اطلاعات، عدم درك اهميت رعايت موازين كنترل عفونت در پيشگيري از انتقال عفونت مربوط باشد. از اين رو اهميت كنترل عفونت در بخش هاي ويژه ايجاب مي كند كه اولاً، نظارت بر عملكرد پرسنل با دقت بيشتري صورت گيرد و ثانياً گامهاي لازم در بر طرف كردن علل مؤثر برداشته شود.

Study of applying proposed infection control standards in ICU
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
قیمت : 20,000 ريال