بررسي همه گيري شناسي اختلالات رواني استان چهارمحال و بختياري در سال 1380

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دوره 6 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: برنامه‏ريزي براي ارايه خدمات اساسي بهداشت روان به افراد جامعه، نيازمند آگاهي از وضعيت موجود بيماري رواني در جامعه است. اين مطالعه با هدف بررسي همه‏گيري‏شناسي اختلالات رواني در افراد 18 سال به بالاتر مناطق شهري و روستايي استان چهارمحال و بختياري انجام گرفت.
روش مطالعه: نمونه هاي مورد مطالعه با روش نمونه‏گيري تصادفي خوشه‏اي و سيستماتيك از بين خانوارهاي موجود استان چهارمحال و بختياري انتخاب گرديدند و از طريق تكميل پرسشنامه اختلالات عاطفي و اسكيزوفرنيا (SADS=Schedale Affective Disorders Schizophrenia) توسط كارشناسان روانشناسي در استان، جمعاً 305 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخيص‏گذاري اختلالات بر اساس معيارهاي طبقه‏بندي DSM-IV است.
نتايج: نتايج اين بررسي نشان داد شيوع انواع اختلالات رواني در استان 42/16% مي‏باشد كه اين شيوع در زنان 20% و در مردان 14/13% است. اختلالات اضطرابي و عصبي‌ شناختي به ترتيب با 52/9 و 28/3%، شايع‏ترين اختلالات رواني در استان بودند. شيوع اختلالات پسيكوتيك در اين مطالعه
%0.33، اختلالات خلقي 63/2% و اختلالات تجزيه‏اي 66/0% بود. در گروه اختلالات خلقي، افسردگي اساسي با 30/2% و در گروه اختلالات اضطرابي، اختلال فوبي با 62/2% شيوع بيشتري داشتند. شيوع اختلالات رواني در استان در افراد گروه سني 65-56 سال با 30%، افراد همسر فوت شده با 25%، افراد ساكن در مناطق شهري با 53/15%، افراد بي‏سواد با 66/12% و افراد بيكار با 74/21% بيش از گروه‌هاي ديگر بود.
نتيجه‌گيري: در اين مطالعه 49/10% افراد مورد مطالعه دچار حداقل يك اختلال رواني بودند. لذا نتايج اين تحقيق مسئوليت سياستگذاران و برنامه‌ريزان بهداشتي استان چهارمحال و بختياري و كشور در رابطه با تدوين برنامه‌هاي عملي و اجرايي بهداشت روان را بيش از پيش روشن مي‌سازد.

An epidemiological study of psychological disorders in Chaharmahal & Bakhtiari province, 2001
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and aim: The objective of this survey was to carry out the epidemiological study of the psychiatric disorders among over 18 years old individuals in the urban and rural areas of Chaharmohal & Bakhtiari province.
Methods: The sample consisted of 305 persons selected by randomized clustered and systematic sampling methods from the families of Chaharmohal & Bakhtiari province. For each person the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (SADS) questionnaire was completed by a clinical psychologist. The diagnosis of the disorders was based on DSM-IV classification criteria.
Results: The overall prevalence of psychiatric disorders in the province was 16.42%. It was 20% among women and 13.14% among men. The anxiety and neuro-cognitive disorders with 9.52% and 3.28% respectively were the most prevalent in the province. The prevalence of psychotic disorders in this study was 0.33%, mood disorders 2.63% and dissociative disorders 0.66%. In the group of mood disorders, major depression with 2.30% and in the group of anxiety disorders, phobic disorder with 2.62% had the highest prevalence. We found that 10.49% of the individuals suffered from at least one psychiatric disorder. The prevalence of psychiatric disorders in the province among the age group of 56-65 with 30%, individuals whose spouses had passed away with 25%, urban residents with 15.53%, illiterates with 12.66% and unemployed persons with 21.74% were more than other groups.
Conclusion: These findings emphasize the responsibility of the health policy makers for prevention, treatment and medical education for mental health.

قیمت : 20,000 ريال