حسابرسي مراقبت هاي پرستاري مرتبط با نوزاد مادر مبتلا به ديابت

Journal of Critical Care Nursing

Volume 8 - Number 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

اهداف: مراقبت­هاي پرستاري از نوزاد مادر مبتلا به ديابت، يكي از عوامل كليدي افزايش بقا اين نوزادان است. در اين زمينه پرستاران با چالش­هاي زيادي مواجهند. هدف اين مطالعه "بررسي ميزان مطابقت مراقبت­هاي پرستاري مرتبط با اين نوزادان بستري در بخش­هاي نوزادان، مراقبت­هاي ويژه نوزادان، زايشگاه و اتاق عمل" بود.
روش­ها: در اين مطالعه توصيفي (از نوع حسابرسي) چهارصد مورد مراقبت پرستاري اين نوزادان در سال 1393 مشاهده شد. جامعه پژوهش و نمونه­هاي پژوهش شامل كليه مراقبت­هاي پرستاري مرتبط با اين نوزادان بود كه در اتاق عمل، زايشگاه، بخش­هاي نوزادان و مراقبت ويژه نوزادان در بيمارستان­هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي بابل در سه شيفت كاري صبح، عصر و شب توسط يك مشاهده گر جمع آوري شد. ابزار گردآوري داده­ها، سه فهرست وارسي مربوط به نحوه انجام مراقبت­هاي استاندارد اين نوزادان بود كه بر اساس مرور متون و استانداردها طراحي و روايي آن از طريق بررسي روايي محتوا وپايايي با محاسبه ضريب توافق ميان مشاهده گرها انجام شد كه اين ضريب در زايشگاه 98/ 0=ICC و در سه بخش ديگر 95 /0=ICC بود. روش جمع آوري اطلاعات، مشاهده وثبت گزينه­ هاي فهرست­هاي وارسي بود. نمونه­ گيري به روش نمونه­گيري از رويداد و زماني طي چهار ماه انجام شد. داده­ها توسط آمار توصيفي و نرم افزار آماري SPSS16 بررسي شد.
يافته ­ها: ميزان مطابقت مراقبت­هاي پرستاري با وضعيت مطلوب در بخش­هاي نوزادان و مراقبت ويژه نوزادان 1/ 85 درصد، زايشگاه 79 درصد و اتاق عمل 2/ 62 درصد بود.
نتيجه ­گيري: مراقبت­هاي پرستاري اين نوزادان در اتاق عمل و زايشگاه با وضعيت مطلوب فاصله دارند، كه مي­تواند ناشي از عدم آشنايي پرستاران با استانداردهاي مراقبتي و آموزش ناكافي آنان باشد.

Auditing Nursing cares Regarding Neonate of diabetic mother
Article Type: Original Article
Abstract:

Aims: Nursing cares regarding Neonate of diabetic mother, is a key factor in increasing of chance of life of this neonates. In this field nurses have many challenges. The aim of this study was “to investigate nursing care conformity rate with existing standards, regarding neonate of diabetic mother in maternity, operation room, neonatal and neonatal intensive care”.
Methods: In this descriptive study (Auditing), 400 nursing care regarding to neonate of diabetic mother were observed in 2014. Research society and research samples included nursing cares regards neonate of diabetic mother that were in operation room, maternity, neonatal and neonatal intensive care units at Babol university of medical sciences selected hospitals, research samples were collected by 1 observer in day, night and evening shifts. Data collected using 3 checklists included standard cares regarding to neonate of diabetic mother, which was developed according to reviewing literatures and existing standards. Content validity and inter rater coefficient reliability (ICC=0.95 in neonatal, NICU and operation room wards, in maternity ICC=0.98) were calculated for checklists. Data collection method was observation and recording items of checklists. Sampling was in two methods: Event sampling and time sampling which last 4 months. Data were considered by descriptive methods.
Results: conformity rate of nursing cares regarding to neonate of diabetic mother in Neonatal and NICU wards of selected hospitals 85.1%, maternity 79% and operation room 62.6% were evaluated.
Conclusion: Nursing cares regarding neonate of diabetic mother in operation room and maternity are far from standards, which can attribute to lack of familiarity of health providers with standards nursing cares and lack of training.
 

قیمت : 20,000 ريال