تاثير آموزش تغذيه بر آگاهي و عملكرد دانش آموزان ابتدايي در مورد مصرف تنقلات

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

دوره 13 - شماره 51

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: عادات و الگوهاي غذايي در دوران كودكي شكل گرفته و تا پايان زندگي فرد باقي مي‌مانند.تغذيه‌ي صحيح در اين دوران سبب ارتقاء رشد و تكامل كودك شده، به علاوه از خطر ابتلا به بيماري هاي مزمن در دوران بزرگسالي مي‌كاهد. نظر به اهميت آموزش تغذيه به كودكان در سنين مدرسه، هدف از اين مطالعه تعيين تأثير آموزش‌ تغذيه‌ برآگاهي‌ و عملكرد تغذيه‌اي‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ پنجم ابتدايي‌ در ارتباط‌ با مصرف‌ تنقلات مي‌باشد‌ كه طي سال 1382 تا 1383 در تبريز انجام شد.
روش بررسي: اين‌ مطالعه‌ي‌ تجربي بر روي 487 دانش‌آموز (16 مدرسه)‌ در دو گروه‌ آزمايش و‌ كنترل‌ انجام شد. در اين‌ مطالعه‌ دو شيوه‌ي ‌آموزشي‌ (روش‌ سخنراني‌ بدون‌ وسايل‌ كمك‌ آموزشي‌ و روش‌ استفاده‌ از وسايل‌ كمك‌آموزشي‌ و بحث گروهي) به مدت 12 جلسه‌ي آموزشي براي دانش‌آموزان اجرا شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش‌نامه‌اي بود كه پايايي و روايي آن قبل از مطالعه تعيين شد. به‌ منظور بررسي‌ تاثير مداخله‌ي آموزش‌ تغذيه‌ در مصرف‌ تنقلات‌، روش‌ چهار گروهي‌ سولومن‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌.
يافته‌ها: نتايج حاصل از مطالعه تفاوت معني داري را بين ميانگين امتياز آگاهي و عملكرد دانش آموزان گروه كنترل و آزمايش قبل از مداخله نشــان نداد. اما بعد از آموزش، تفاوت معني داري (005/0 =P) بين ميانگين امتياز آگاهي و عملكرد در دو گروه مشاهده شد، به طوري كه ميانگين امتياز عملكرد در گروه آزمايش از 95/31±8/87 قبل از مداخله به 34/28±6/104 پس از مداخله و ميانگين امتياز آگاهي از 49/16±40/22 قبل از مداخله به 68/25±6/42 پس از مداخله تغيير يافت. علاوه بر اين در هر دو گروه آگاهي و عملكرد به طور معني داري افزايش يافت (005/0 =P). نتايج در دانش آموزان دختر رضايت بخش تر از دانش آموزان پسر بود (005/0 =P).
نتيجه گيري: آموزش‌ تغذيه‌ به‌ ويژه در محيط‌ مدرسه‌ نقش‌ بسيار عمده‌اي‌ در افزايش‌ آگاهي‌ وعملكرد دانش‌آموزان‌ ايفا مي‌كند.جايگزيني مواد غذايي طبيعي و مغذي به جاي تنقلات، بسياري از مشكلات ناشي از مصرف اين قبيل مواد غذايي بي ارزش را كاهش مي‌دهد. با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش آموزش‌ والدين‌ نيز در ارتباط‌ با كاهش‌مصرف‌ تنقلات امري مهم‌ و ضروري‌ مي‌باشد.

The effect of nutrition education on the knowledge and practice of elementary school children regarding junk food intake
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Nutritional habits and behavior are acquired and established during childhood and can remain through the whole life. Proper nutrition in childhood results in enhancing the child growth and development and hinders the risk of chronic diseases in adulthood . Regarding the significance of nutritional training of school children, this study was conducted with the aim of determining the effect of nutrition education on knowledge and nutritional practice of grade five elementary school children about junk food intake in Tabriz from 2004 to 2005 .
Materials & Methods: This experimental study was conducted on 487 students (from 16 schools ) in two control and treatment groups. In this research two teaching styles (lecturing without teaching aids - and with teaching aids and group discussion)were performed for twelve sessions for the students . Data collecting tool was a questionnaire whose reliability and validity had been confirmed in advance .To investigate the effect of intervention of nutrition education in junk food consumption Solomon method was used .
Results: The results obtained from this study showed no significant difference between mean knowledge and practice of the students in control and education groups before intervention . However , after nutrition education there was a significant difference (P=0.005) between mean score of knowledge and practice in two groups and the mean score of practice in treatment group increased from 87.8± 31.95 before intervention to 104.6±28.34 after intervention and the mean score of knowledge increased from 22.4±16.49 before intervention to 42.6±25.68 after intervention . In addition , knowledge and practice increased significantly in two groups (P=0.005). The results were more favorable in girls than in boys (P=0.005).
Conclusion: Nutrition education plays a crucially important role in improvement of knowledge and practice , particularly in school. Replacement of junk food with nutritious, healthy food will reduce the complications posed by consumption of junk food. Parents, education also seems essential to reduce the consumption of junk food.

قیمت : 20,000 ريال