خطاهاي دارويي پرستاران: علل و راهكارها- يك مطالعه مروري

فصلنامه بيمارستان

دوره 14 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: امروزه يكي از اصول اساسي هر نظام بهداشتي و درماني، حفظ ايمني بيمار است كه هر گونه خدشه به آن مي تواند موجب سلب اعتماد بيمار به نظام بهداشت و درمان گردد. اشتباهات دارويي بعنوان يك از عوامل اصلي تهديد كننده ايمني ممكن است باعث افزايش مدت بستري بيمار در بيمارستان و رشد هزينه ها، ناتواني و نهايتا مرگ بيمار شود. اين مطالعه در صدد است تا علل و ميزان بروز خطاهاي داروئي توسط پرستاران و راهكارهاي ارائه شده را مرور نمايد.
روش: مطالعه كاربردي حاضر يك پژوهش مروري مي باشد. در اين مطالعه سعي شده است تا از طريق جستجو در پايگاههاي داده اي مرتبط داخلي و خارجي همچون ايران مدكس، SID، پاب مد و اسكوپوس انتخاب مقالات صورت گرفته و ارزيابي شود. نهايتا 24 مقاله مرتبط براي بررسي در اين مطالعه نهايي شدند.
يافته: براساس نتايج مطالعات بررسي شده كمبود و بي توجهي، جديد بودن و بي تجربگي و استرس شغلي پرستاران، بدخطي پزشكان و كمبود اطلاعات داروئي از مهمترين عوامل بروز خطاهاي دارويي پرستاران ذكر شده بودند. مهمترين راهكارهاي ارائه شده نيز برگزاري كلاس هاي بازآموزي و دوره هاي عملي در ارتباط با تكنيك هاي اصولي دادن دارو و آموزش قبل از دارو دادن بشمار مي رفت.
نتيجه گيري: با توجه به شكاف موجود بين ميزان بروز خطاها در ايران و ساير كشورهاي توسعه يافته براساس مطالعات بررسي شده، تجربيات اين كشورها مي تواند براي كاهش خطاهاي دارويي مورد استفاده قرار گيرد. راهكارهايي چون فعال نمودن نقش داروخانه ها در ارائه آموزش عملي و همچنين رشد شفافيت و ترغيب مسووليت پذيري راههاي قابل يادگيري بشمار مي روند.

Nursing Medication Errors: Causes and solutions - A review study
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Patient safety is key to the trust in any health care system nowadays. Medication errors, as a key safety threatening factors, could increase patients’ length of stay and healthcare costs in hospitals and might lead into injury and finally death. Therefore, this study seeks to compare the incidence and proposed solutions of Iran and selected countries in order for preventing medication errors.
Method: This is a review article searching in such databases as SID, IranMedex, Pubmed, Scopous to identify and select its related papers. At last, 24 studies were considered for this study.
Findings: According to the results of studies, shortage of nurses, nurses’ inexperience, job stress, physicians’ handwriting and lack of information on medications were the highly frequent incidence causes. Training courses on medicine dispensing and hands-on training were the most important solution.
Conclusion: Given the existing gap between the medication errors incidence rate of Iran and selected countries, the latter’s experiences such as transparency and responsibility and active role of hospital pharmacies could be utilized by the former.

قیمت : 20,000 ريال