معرفي الگوريتم هماتولوژيكي و مولكولي در تشخيص كمبود فاكتور سيزده در آزمايشگاههاي ايران

فصلنامه علوم پيراپزشكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: Review Article
چكيده:

هدف: كمبود فاكتور سيزده يك اختلال خونريزي دهنده بسيار نادر است كه در ايران شيوعي 12 برابري در مقايسه با جمعيت عمومي جهان دارد. الگوريتم استانداردي كه توسط كميته بين‌المللي ترومبوز و هموستاز براي تشخيص دقيق و طبقه‌بندي كمبود فاكتور سيزده پيشنهاد شده است به دليل عدم سرمايه‌گذاري مناسب و عدم راه اندازي آزمايشات در ايران، تمام بخشهاي اين الگوريتم نمي‌تواند براي بيماران ايراني استفاده شود. اين مطالعه قصد دارد با ارائه يك الگوريتم متناسب، به تشخيص دقيق و سريع بيماري بپردازد كه منجر به كاهش هزينه‌هاي تشخيصي و درماني براي اين بيماري در ايران مي‌گردد.
روش بررسي: تمامي مقالات منتشر شده در زمينه كمبود فاكتور سيزده در ايران و جهان با استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي ,Science Direct Google Scholar ,PubMed مورد بررسي قرار گرفت.
يافته‌ها: با توجه به امكانات موجود در كشور، استفاده از الگوريتم پيشنهادي اين مقاله كه براساس امكانات آزمايشگاهي، بررسي علائم باليني و سابقه خانوادگي افراد طراحي شده است، منجر به تشخيص بموقع بيماران مبتلا به كمبود فاكتور سيزده با هزينه‌اي بسيار كم مي شود.
نتيجه‌گيري: هر چند كميته ISTH الگوريتم استانداردي براي تشخيص كمبود فاكتور سيزده ارائه داده است اما با توجه به هزينه‌هاي بالاي اين الگوريتم و نيز تعداد محدود بيماران مبتلا به كمبود فاكتور سيزده در ايران و سرمايه گزاري كم در اين زمينه، امكان پياده سازي آن در حال حاضر در كشور مقدور نيست. اين مطالعه الگوريتمي را پيشنهاد مي‌كند كه با امكانات و شرايط كشور سازگاري داشته و قابل اجرا است. با اجراي اين الگوريتم و ممكن سازي تشخيص بيماران داراي كمبود فاكتور سيزده، اميد است نسبت مرگ و مير در بيماران ايراني ناشي از اين بيماري كاهش پيدا كند.

Introduction of Hematological and Molecular Algorithms for Diagnosis of Factor XIII Deficiency in Iran Laboratories
Article Type: Review Article
Abstract:

Purpose: Factor XIII deficiency (FXIIID) is an extremely rare hemorrhagic disorder with an approximately 12 higher incidence in comparison with reported global incidence of the disorder. A standard diagnostic algorithm was proposed by the International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) for FXIIID, however, due to the lack of investments all parts of this algorithm cannot be applied in Iran. Thus, this study presented a national algorithm for diagnosis of FXIIID in Iran.
Methods: For presentation of a national algorithm, all previously published data about Iranian patients with FXIIID as well as practical methods for diagnosis of FXIIID were collected using Science Direct, Google Scholar and PubMed databases.
Results: With available facilities, an algorithm with regards to the laboratory assessment, clinical presentations as well as family history can be suitable for an on time and less expensive diagnosis of FXIIID in Iran.
Conclusion: Since ISTH diagnostic algorithm is expensive and time consuming, an economical and more suitable national algorithm with regards to available equipment may reduce the rate of misdiagnosis and its life-threatening consequences.

قیمت : 20,000 ريال