تأثير خمير آنتي بيوتيك سه گانه بر استحكام باند سه نوع كامپوزيت به عاج دندان

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

دوره 27 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

روش بررسي: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي، ميناي سطح باكال شصت دندان پرمولر موازي با محور طولي دندان حذف و سطوح عاجي به مساحت پنج ميلي‌مترمربع تهيه شد. نمونه‌ها به شش گروه ده‌تايي تقسيم و در سه گروه اول به مدت ده روز، در مجاورت سرم فيزيولوژي و در سه گروه دوم، در مجاورت خمير تري آنتي‌بيوتيك قرار گرفتند. پس از شستن و خشك كردن عاج نمونه‌ها، براي كامپوزيت‌هاي 100Z و Z 350 از سينگل باند و براي كامپوزيت P90 از رزين چسبنده استفاده شد. پس از آن كامپوزيت‌هاي P90،Z 100 و Z 350 در شش گروه روي سطوح عاجي قرار داده و كيور شدند. استحكام اتصال برشي با استفاده از دستگاه اينسترون و بر اساس مگاپاسكال محاسبه گرديد. در نهايت به منظور بررسي داده‌ها از آزمونOne way ANOVA , t و آزمون Tukey استفاده گرديد.
يافته‌ها: بيشترين ميانگين استحكام اتصال برشي مربوط به گـروه كامپـوزيت 75/Z350 ( 38 مگاپاسكال) و كمتـرين در گـروه‌ كامپوزيت64 / Z100 (14مگاپاسكال) هنگام استفاده از خمير تري‌آنتي‌بيوتيك بود. ميانگين استحكام اتصال برشي كامپوزيت P90و Z 100 ، برخلاف كامپوزيت Z350 ، در گروه سرم بيشتر از گروه خمير تري‌آنتي‌بيوتيك بود، اين تفاوتها بين گروههاي سرم و خمير تري‌آنتي‌بيوتيك معني‌دار نبود (1/ 0= p).
نتيجه‌گيري: استفاده از خمير تري‌آنتي‌بيوتيك تأثيري بر استحكام اتصال برشي كامپوزيت‌هاي P90، Z100و Z350 به عاج دنداني نداشت.

قیمت : 20,000 ريال