بررسي فراواني عوامل باكتريال، ارزيابي شستشوي دست ها در پرسنل پرستاري و نقش آن در پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 9 - شماره 27

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: عفونت هاي بيمارستاني در خلال دوره بستري و معمولا پس از 48 ساعت از بستري شدن آشكار مي گردند. عوامل متعددي خطر ابتلا به عفونت هاي بيمارستاني را افزايش مي دهند كه با اقدامات پزشكي بموقع، قابل پيشگيري هستند. مطالعات قبلي نشان داده كه شستن دستها اساسي ترين و آسانترين راه مبارزه با اين عفونت ها محسوب مي شود. هدف مطالعه حاضر تعيين فراواني عوامل باكتريال و ارزيابي شستشوي دست ها در پرسنل پرستاري در بخش هاي داخلي، جراحي و اورژانس بيمارستان هاي آموزشي شهر سمنان بود. مواد و روش ها: در اين مطالعه از معيارهاي لارسون در ارتباط با تاثير شستشوي دست ها در كنترل عفونت بيمارستاني استفاده شد، اين معيارها با روش مشاهده و تكميل پرسشنامه در طي شيفت هاي كاري در پرسنل پرستاري مورد بررسي قرار گرفت. براي كشت ميكروبي ابتدا با كمك سواب استريل مرطوب شده با سرم فيزيولوژي از قسمت هاي مختلف دست نمونه برداري صورت گرفت و سپس سواپ آغشته بر روي محيط هاي مختلف كشت داده شد و پس از 24 ساعت انكوباسيون با كمك رنگ آميزي آلودگي هاي آنها ارزيابي گرديد و براي تشخيص قطعي نوع باكتري كلني مورد نظر بر روي محيط هاي افتراقي كشت داده شد. يافته ها: نتايج كشت ها نشان داد كه 10% افراد حامل استافيلوكوك كوآگولاز منفي بودند. بيشترين مورد شستشوي دست ها (73%) در مورد تماس با بيمار بود و در اغلب موارد شستشوي دست ها بموقع صورت نمي گرفت. ضمنا بين جنس و دفعات شستشوي دست ها ارتباط معني دار وجود داشت، بطوريكه در جنس مونث اين دفعات بيشتر بود (P<0.05). نتيجه گيري: يافته هاي فوق نشان مي دهد كه 10% افراد حامل استافيلوكوك كوآگولاز مثبت بودند كه مهمترين عامل عفونت بيمارستاني بحساب مي آيد همچنين باتوجه به يافته هاي فوق، باوجود اينكه شستشوي دست بتنهايي مهمترين تكنيك حفاظتي لارسون براي پرستاران و مددجويان آنها برعليه انتقال بيماري محسوب مي شود، اگرچه اين امر امروزه توسط پرستاران پذيرفته شده است اما در عمل كمتر به آن توجه شده و بويژه در بخش هاي شلوغ و پركار گاهي فراموش شده و يا غير عملي بنظر مي رسد كه لزوم تغيير نگرش و عملكرد در اين زمينه محسوس مي باشد.

قیمت : 20,000 ريال