ارزيابي كلينيكي دو نوع مسواك مخصوص كودكان در كاهش پلاك ميكروبي در كودكان 9-7 ساله

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 13 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: پلاك ميكروبي اصلي‌ترين نقش را در ايجاد بيماري‌هاي پريودونتال وپوسيدگي دنداني ايفا مي‌كند بنابراين كنترل پلاك، مهمترين اصل در پيشگيري ودرمان بيماري‌هاي دهان ودندان مي‌باشد. كنترل پلاك به دو روش مكانيكي و شيميايي صورت مي‌گيرد كه از اين بين استفاده از روش‌هاي مكانيكي بيشتر مورد توجه بوده‌است. در برنامه كنترل مكانيكي، مسواك يك نقش اساسي را بازي مي‌كند وساختمان آن با قابليت برداشت پلاك دنداني رابطه انكار ناپذيري دارد.
روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت Crossover ويك سوكور (Single Blind ) با هدف مقايسه اثر دو نوع مسواك مخصوص كودكان Oral-B ( ساخت ايرلند) وموژان (ساخت ايران ) در كاهش پلاك دنداني صورت گرفت. افراد مورد مطالعه 31 كودك 9-7 ساله بودند كه ازآنها خواسته شد 24 ساعت قبل از مراجعه، از هيچ روشي براي كنترل پلاك استفاده نكنند. بعد از مراجعه ميزان شاخص پلاك با استفاده از شاخص پلاك Shick & Ash ثبت شد. پس از آموزش بهداشت و استفاده از مسواك به مدت يك دقيقه وبه روش Scrub (تحت نظارت معاينه كننده ) مقدار شاخص پلاك (PI) دوباره ثبت گرديد. بيماران به مدت يك هفته مرخص شدند و از آنها خواسته شد كه در طول اين مدت از وسيله تميز كننده دهان ودندان روتين خود استفاده كنند.
نتايج: با رعايت عدم استفاده از مسواك در مدت 24 ساعت قبل، اعمال انجام شده در جلسه اول در جلسه دوم با مسواك نوع ديگر تكرار گرديد. آزمون آماري Paired T test كاهش شاخص پلاك را توسط هر دو نوع مسواك معني‌دار نشان داد (P=0.00009) جهت مسواك موژان و(P=0.000011 )جهت مسواك(Oral - B) اما در مقايسه دو مسواك تفاوت معني‌داري در ميزان تغييرات شاخص پلاك ديده نشد.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد كه تأثير مسواك مواژن و Oral-B در كاهش پلاك دنداني هنگام استفاده از آنها به مدت يك دقيقه يكسان بوده وبا توجه به هزينه پايين مسواك موژان در مقايسه با Oral -B مي‌توان اين مسواك را به عنوان يك وسيله بهداشتي مناسب جهت كنترل پلاك توصيه نمود. البته مطالعه بيشتري براي روشن شدن مشخصات ساختماني اين مسواك لازم است.

Clinical evaluation of efficacy of two children's toothbrushes in reduction of dental plaque in children aged 7-9 years
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Plaque control by mechanical and chemical methods are the most important measures in prevention and treatment of periodontal diseases. In mechanical plaque control, toothbrush is the most efficient mean for removing dental plaque. The aim of this single blind and cross over study was to compare the plaque removing efficacy of two manual toothbrushes, Oral-B and Mojan.
Methods: 37 children (7-9 years old) were selected. Subjects refrained from all oral hygiene procedures for 24 hours. In the first visit, dental plaque was measured by means of Shick and Ash index before and after one-minute brushing with one of the test brushes. Children were instructed to use their routine oral hygiene methods and return to the clinic one-week later. In the second visit, the other brush was assigned to each subject and all the procedures repeated again.
Result: Paired T-test showed significant differences in PI before and after brushing with each toothbrush (P<0.00009 for Mojan and P<0.000011 for Oral-B), but the result indicated no significant differences in reduction of PI between the two brushes. Therefore, both brushes were equally effective in reducing PI. However, more investigation is required for finding out the other characteristics of these toothbrushes

قیمت : 20,000 ريال