نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: بوي بد دهان (هاليتوزيس) صدها سال است كه ذهن بشر را به خود معطوف داشته و در متون قديمي نيز در اين باره و روش‌هاي درماني آن مطالبي به‌چشم مي‌خورد. هاليتوزيس يك بيماري نيست، بلكه مي‌تواند نشانه‌اي از وجود يك بيماري در بدن فرد باشد و علل ايجادكننده آن‌را عمدتاً به سه گروه داخل دهاني، خارج دهاني و توأم هاليتوزيس تقسيم مي‌كنند.
روش بررسي: هدف از اين مطالعه بررسي ميزان شيوع و علل ايجاد كننده بوي بد دهان مي‌باشد. براي اين‌منظور 400 بيمار مراجعه كننده به‌بخش بيماري‌هاي دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي يزد در طول 6 ماه تحت معاينه و بررسي قرارگرفتند.
نتايج:شيوع هاليتوزيس در زنان 8 /27 درصدبوده و 2 /72% زنان فاقد بوي بد دهان بودند و در مردان 6 /27% داراي بوي بد دهان و ۷۲/۶% فاقد آن بودند كه از نظر آماري تفاوت قابل ملاحظه‌اي بين دو گروه مشاهده نشد. در زمينه رابطه بوي بد دهان با گروه‌هاي سني مختلف نيز تفاوت معني‌داري وجود نداشت. به‌علاوه در بررسي رابطه بوي بد دهان با ميزان تحصيلات نيز اختلاف آماري قابل توجهي مشاهده نشد. شايع‌ترين علت دهاني هاليتوزيس مربوط به پوسيدگي‌هاي دنداني با شيوع 89% و سپس گيرغذايي 72% و پاكت‌هاي پريودنتال 79% و بار زباني 50% و شايع‌ترين علت خارج دهاني را سينوزيت با شيوع 60% تشكيل مي‌دادند. با پرسش از بيماران مشخص شد كه 58% از بيماران از بوي بد دهان خود اطلاع داشته و 42% بي‌اطلاع بودند كه در اين مورد نيز تفاوت معني‌داري بين در گروه‌ها مشاهده نشد.
نتيجه‌گيري: به‌هرحال علل داخل دهاني شايع‌ترين عوامل ايجادكننده بوي بد دهان هستند كه مي‌توان با درمان و آموزش صحيح و افزايش آگاهي عمومي از آن پيش‌گيري نمود.

Evaluation of the prevalence and causes of Halitosis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Evaluation of the prevalence and causes of bad breath (Halitosis) has engaged mans mind for centuries. In ancient medical literature, there have been some remarks about halitosis as well as suggestions for its treatment. Halitosis is not a disease by itself. This condition is a symptom of disease. Halitosis can be produced by three factors: Intra-and extra oral factor, and delusional halitosis.
Methods: The aim of the investigation was to evaluate the prevalence and causes of halitosis. Four hundred patients referring to oral medicine clinics of the dental school of Yazd participated in this study.
Results: Prevalence of halitosis was 28%. 29% of these subjects were female and 28% were male. There was no significant difference between males and females (P> 0.05). The most common intra oral causes of halitosis were dental carries (89%), food-impaction and other retentive factors (72%), periodontal pocket (71%) and coated tongue (60%). Sinusitis (60%) was the most common extra oral cause of halitosis. The correlation between different age groups and halitosis was not significant (P>0.05). The correlation between education and halitosis was also not significant (P>0.05). This study also revealed that 68% of patients were aware of their bad breath.
Conclusion: The most common causes of halitosis are intra oral, which can be prevented by appropriate treatment, education and increased public awareness.

قیمت : 20,000 ريال