مقايسه اثر كشندگي سه نوع ماده ضد عفوني كننده بر قارچ هاي فرصت طلب عفونت زاي بيمارستاني

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 11 - شماره Suppl.1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

عفونتهاي بيمارستاني يا عفونتهايي كه بيماران طي اقامت در بيمارستان گرفتار ميشوند، همواره به عنوان يكي از مشكلات و معضلات درماني مطرح است. چنين عفونتهايي نسبت به درمان نيز مقاوم بوده وگاهي منجر به مرگ بيماران ميشوند. ميزان شيوع اين عفونت ها رابطه مستقيمي با بهداشت بيمارستانها داشته و با توجه به اينكه بهترين شيوه ي مقابله با چنين عفونتهايي، پيشگيري از آنها ميباشد، كاربرد روشهاي صحيح ضدعفوني و گندزدايي مناسب ترين راه كنترل اينگونه عفونتها محسوب ميشود. در اين تحقيق به منظور تعيين غلظت مناسب قارچ كشي، سه تركيب ساولون، بتادين و دتول از سه گروه تركيب شيميايي آمونيوم كواترنر، آلي يددار و فنلي مورد ارزيابي قرار گرفتند. در آزمايشات از قارچهاي آسپرژيلوس نايجر، كانديدا آلبيكنس و موكور كه از بخشهاي مختلف بيمارستانهاي دكتر علي شريعتي و بيمارستان سوانح و سوختگي شهيد مطهري جداسازي شده بودند و از عوامل عفونتهاي فرصت طلب قارچي محسوب ميشوند، استفاده گرديد. به منظور انجام آزمايشات از روش رقيق سازي ارائه شده در نشريه استاندارد فرانسه به شماره NFT67-1500 و روش پيشنهادي AOAC مربوط به ارزيابي فعاليت قارچ كشي گندزداها و ضدعفوني كننده ها استفاده شد. به همين منظور غلظت هاي 1.5 تا 7.5 درصد ساولون، 2.5 تا 7.5 درصد دتول، و 10 درصد بتادين مورد بررسي قرار گرفت. پس از پايان مراحل تحقيق و با توجه به آزمون همبستگي پيرسون ارتباط معني داري بين غلظت ضدعفوني كننده هاي مورد آزمايش و تعداد كلني هاي باقي مانده پس از آزمون مشاهده گرديد وبهترين غلظت قارچ كشي كه با اطمينان بتواند هر سه نوع قارچ مورد آزمايش را از بين ببرد براي سه تركيب ساولون 7.5%، دتول 4.5% و بتادين 10% انتخاب گرديد.

A study of the level of sensitivity of opportunistic infective fungal infections to various anti-septics & disinfectants
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Nosocomial infections or those infections, which a patient acquires during his hospital stay from the hospital environment have always been an important health problem. Such infections are usually resistant to the routine antibiotics and can even lead to death of the patient.The rate of incidence of these infections is directly related to the hygienic conditions of the hospitals. Taking into consideration the fact that Prevention is the best cure, appropriate proper use of antiseptics and disinfectants is the best approach towards these infections.The aim of this study was to determine and compare the appropriate concentrations of 3 solutions; savlon, betadine and dettol for their optimal fungicidal action. The test organisms were three fungi ; aspergilus nijer, candida albicans and mucour. The study was carried out according to the standard method (NFT67-1500) issued by the French Institute of Standards and the methods recommended by AOAC for the evaluation of the fungicidal effects of antiseptics and disinfectants. After the preparation of the fungal suspensions from spores of the test organisms, the neutralization effect of each chemical was determined.The results showed that 7.5% savlon, 4.5%dettol and 10% betadine were the best effective concentrations for killing the three test organisms in this study.Although the above-mentioned chemicals are fungicidal in the recommended concentrations, the most reasonable and appropriate way is preventing the entry of fungi or other microorganisms in hospital environments. It is therefore necessary to prevent the introduction of infective agents into hospital environments by applying suitable health measures.