بررسي اپيدميولوژيك مننژيت هاي باكتريال و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي آنها در شهر تهران

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 7 - شماره 16

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مننژيت عبارت است از التهاب پرد هاي مغز كه با تعداد غير طبيعي گلبولهاي سفيد، درمايع مغزي نخاعي خود را نشان مي دهد. مننژيت باكتريال حاد يك بيماري بسيار مهم در سطح جهان است. در سالهاي اخير پيشرفتهاي واضحي در شناسايي پاتوفيزيولوژي مننژيت باكتريال و چگونگي برخورد با اين بيماران حاصل شده است. با وجود اين مننژِيت باكتريال به عنوان يك عامل مهم مورتاليته و موربيدبند باقي مانده است.
بيشترين موارد مننژيت باكتريال در سنين كودكي رخ مي دهد و عامل ايجاد كننده مننژيت در مقاطع سني مختلف متفاوت مي باشد. در آناليز مايع مغزي نخاعي مننژيت باكتريال تيپيك مشخصات زير وجود دارند: گلبولهاي سفيد 5000-1000 عدد درهر ميلي ليتر كه مساوي و يا بيشتر از 80% آنها لكوسيت هاي چند هسته اي هستند. پروتيين 500-100 ميلي گرم در صد ميلي ليتر و قند مساوي و يا كمتر از 40 ميلي گرم در صد ميلي ليتر.
مشاهده ميكروارگانيسم در رنگ آميزي گرم از نمونه مايع مغزي نخاعي و يا به دست آوردن ميكروارگانيسم در كشت خون و يا كشت مايع مغزي نخاعي مننژيت باكتريال را اثبات مي كند. اما در برخي موارد به علل مختلف مثل اشكالات آزمايشگاهي و يا مصرف آنتي بيوتيك قبل از گرفتن نمونه ممكن است نتيجه رنگ آميزي گرم و كشت منفي باشد. در اين موارد بر اساس مشخصات آناليز مايع مغزي نخاعي در مورد باكتريال يا غيرباكتريال بودن مننژيت قضاوت مي شود. براساس آناليز مايع مغزي نخاعي وجود گلبولهاي سفيد بيش از 2000 عدد در هر ميلي ليتر يا پروتيين بيش از 220 ميلي گرم در صد ميلي ليتر و يا قند كمتر از 34 ميلي گرم در صد ميلي ليتر، در مايع مغزي نخاعي با دقتي حدود 99% نمايانگر مننژيت باكتريال مي باشند. در اين مطالعه در صورت منفي بودن رنگ آميزي گرم و كشت مايع مغزي نخاعي و كشت خون، معيارهاي فوق جهت تشخيص مننژيت باكتريال در نظر گرفته شده اند.
هموفيلوس، مننگوكوك و پنموكوك سه عامل عمده هستند كه در مننژيت باكتريال حاد دخالت دارند.
در سالهاي اخير دو تغيير عمده در اپيدميولوژي مننژيت باكتريال حاد مشاهده شده است. اولين تغيير كاهش انسيدانس مننژيت هموفيلوسي در كشورهايي است كه برنامه واكسيناسيون عليه هموفيلوس آنفولانزاي تيپ b به طور فراگير در آنجا اجرا مي شود.
دومين تغيير در اپيدميولوژي مننژيت باكتريال افزايش در عفونت با موش هاي مقاوم نوموكوك در سطح جهان مي باشد. از آنجا كه در مننژيت هاي باكتريال شروع درمان آنتي بيوتيكي حتي قبل از شناسايي ارگانيسم ايجاد كننده بيماري حياتي است، كاهش مننژيت هموفيلوسي و افزايش مقاومت آنتي ميكروبال در نوموكوك، روي انتخاب درمان empirical تاثير گذاشته است.
شيوع افزايش يابنده پنموكوك هاي مقاوم به آنتي بيوتيك موجب شده كه گروهي پيشنهاد كنند در بيماراني كه در رنگ آميزي گرم مايع مغزي نخاعي آنها حدس پنموكوك وجود دارد، از تركيب سنقرياكسون به اضافه وانكومايسين استفاده شود.
در اين مقاله خصوصيات دموگرافيك، مشخصات بيوشيميايي مايع مغزي نخاعي و ايتولوژي هاي مختلف مننژيت باكتريال مورد بررسي قرار گرفته در مورد الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي به عوامل مهم مننژيت باكتريال بحث مي شود.

كلمات كليدي: