بررسي شيوع عوامل باكتريايي و پروتوزوايي در 470 نمونه مدفوع بيماران مبتلا به گاستروآنتريت مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور شهر يزد

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 12 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه : گاستروآنتريت يكي از مشكلات قابل توجه در تمام نقاط دنيا است. اين بيماري در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران يكي از عوامل مرگ و مير انسانها بويژه كودكان زير 5 سال مي‌باشد. هدف از اين بررسي وضعيت دموگرافيك ، تعيين عوامل باكتريايي و انگلي و نيز آنتي‌بيوگرام باكتريهاي ايزوله شده بيماران مبتلا به گاستروآنتريت مي باشد.
روش بررسي : اين مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي بوده كه طي سالهاي 1378 الي 1380 برروي مراجعين به درمانگاه نيكوپور شهر‌ يزد انجام شده است. در اين مطالعه 470 نمونه مدفوع از بيماران مبتلا ، تحت آزمايش مستقيم، كشت نمونه و آنتي بيوگرام باكتريهاي پاتوژن جدا شده قرار گرفته است. جهت جدا سازي و تشخيص افتراقي گونه‌هاي باكتري ، از محيط هاي انتخابي و افتراقي استاندارد استفاده شد و جهت تشخيص پروتوزا از تكنيك مستقيم (Wet – mount) استفاده گرديد.
يافته‌ها : نتايج حاصله نشان داد كه 272 نمونه (9/57%) آلوده به باكتري يا پروتوزوآي پاتوژن بودند و از 272 بيمار آلوده، 138 نفر مرد (8/50%) و 134 نفر زن (3/49%) بودند. گونه هاي ايزوله شده به ترتيب فراواني عبارتند از : اشريشياكلي انتروپاتوژن 117 مورد (43% )، گونه هاي شيگلا 51 مورد (8/18% )، سالمونلا اينتريتيديس 25 مورد (2/9% ) ، كامپيلو باكتر ژژوني 16 مورد (9/5% )، ژيارديار لامبليا 51 مورد (8/18% ) و آميب هيستوليتكا و كلي 12 مورد (4/4% ). پس از تعيين گونه شيگلا، مشخص شد كه گونه ديسانتري بيشترين (5/74%) و بويدي كمترين (2% ) تعداد را به خود اختصاص دادند. مقايسه فراواني باكتريهاي ايزوله شده در رابطه با جنس بيماران نشان داد كه بجز گونه هاي شيگلا بقيه باكتريها در مردان بيشتر از زنان بوده است ولي اختلاف معني دار نيست. حساسيت و مقاومت بعضي از گونه هاي جدا شده نسبت به آنتي بيوتيكهاي انتخابي آمپي سيلين (AM)، ناليديكسيك اسيد (NA)، سيپروفلوكساسين (CP)، جنتامايسين (GM) و متوكسازول (SXT) انجام گرفت . بيشترين حساسيت را اشريشياكلي نسبت به سيپروفلوكساسين (100%)، سالمونلا به ناليديكسيك اسيد ( 100% )، شيگلا ديسانتري به سيپروفلوكسازين (8/95% ) داشت.
نتيجه گيري : نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه احتمالاً تعدادي از بيماران بوسيله عوامل غيرباكتريايي و انگلي آلوده بودند. با توجه به اينكه تقريباً آنتي بيوتيكها بر همه ويروسها و انگلها بي اثرند و از طرفي مصرف آنها موجب مقــاومت باكتريهـــاي روده اي مي شود، ضروري است كشت مدفوع و آنتي بيوگرام باكتريهاي پاتوژن جدا شده قبل از درمان انجام پذيرد. ضمناً مهمترين عامل باكتريايي جدا شده در اين مطالعه، اشريشياكلي آنتروپاتوژن بود و مؤثرترين آنتي بيوتيك را مي توان ناليديكسيك اسيد معرفي نمود.

Study of the prevalence of causative bacterial & protozoal agents in stool samples of 470 gastroenteritis patients referring to the Nikoopour Clinic in Yazd, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Interoduction: Gasteroenteritis is one of the problems worth consideration all over the world. It is one of the important causes of mortality, especially in children < 5 years of age, in developing countries including Iran. The aim of this descriptive study was to determine the demographic conditions influencing the presence of causative bacteria and protozoa, followed by antibiograms of isolated bacteria from stool samples of patients with gasteroenteritis referring to Nikoopour Clinic in the city of Yazd, Iran from 1998 – 2001.
Materials and method: A total of 470 samples were microbiologically examined by direct method, culture and then antibiogramed. In order to isolate the possible bacteria, differential and selected media were used. Also, wet – mount technique was applied for detection of protozoa.
Results: Results revealed that 272 samples (57.9%) were infected by pathogenic bacteria or protozoa. 138 (50.8%) pathogenic specimens were from male patients and the remaining 134(49.3%) were from female patients. Isolated species were: Enteropathogenic E.coli 117(43%), Shigella 51(18.8%), Salmonella.interetidis 25(9.2%), C.jejuni 16(5.9%), Giardia lambdia 51(18.8%) and Amoebae spp 12(4.4%). The most commonly detected shigella species was dysenteriae, (74.5%) while boydii with 2% was the least common type observed in the specimens. Except shigella, all the other bacteria were more common in males than female, but insignificant statistically. In order to determine the sensitivity and/or resistance of pathogenic bacteria, antibiogram test was performed using selected antibiotic disks such as Ampicillin, Nalidixic Acid, Ciprofloxacin, Gentamycin and Sulfamethaxazole.
Conclusion: Results revealed that some patients were probably infected by pathogenic factors other than bacteria or protozoa. Since all viruses and parasites are almost resistant to antibiotics and on the other hand, administration of antibiotics may lead to resistance of bacterial agents, it seems necessary that the stool samples should be cultured and antibiogramed before treatment with antibiotics. The most common bacterial agent isolated in this study was E coli enteropathogens and the most effective antibiotic against it was Nalidixic acid.

قیمت : 20,000 ريال