بررسي شيوع علل FUO و روش رسيدن به تشخيص در بيماران با سن بالاي 14 سال در بيمارستان امام خميني (ره) از سال 1375 تا 1379

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 7 - شماره 16

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

FUO كلاسيك به مواردي اطلاق مي شود كه تب 38.3 درجه سانتيگراد بمدت بيش از 3 هفته بطول انجاميده و عليرغم بررسي هاي انجام شده در 3 ويزيت سرپايي يا سه روز بستري بدون تشخيص باقي مانده باشد. در اين مطالعه 131 بيمار FUO كلاسيك مورد بررسي قرار گرفتند. 55% بيماران مرد و 45% زن بودند. ميانگين سني بيماران 41.45 بود. عفونت ها شايعترين علل ايجاد كننده تب بودند (41.2%) بعد از آن بدخيمي ها (25.2%)، بيماري هاي غير عفوني التهابي (13%)، علل متفرقه (10.7%) قرار داشتند. در 5.3% موارد تب بعد از بستري قطع گرديد. 4.6% موارد عليرغم انجام كليه اقدامات لازم به تشخيص نرسيدند. سل شايعترين بيماري عفوني و لمفوم شايعترين بدخيمي ايجاد كننده FUO بود. روش هاي غير تهاجمي 51.8% و روش هاي تهاجمي در 38.1% منجر به تشخيص شدند. روش هاي تهاجمي در 56.5% بيماران انجام گرفت كه فقط 67.5% موارد تشخيصي بود. پاتولوژي با 33.1% بيشترين روش بكار گرفته شده در موارد منجر به تشخيص بود.