بررسي سير باليني و نتايج روش هاي مختلف درماني ندول هاي داغ تيروئيد طي يك دوره يك تا ده ساله

مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

دوره 7 - شماره 27

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ندول‌هاي داغ حدود 5% ندول‌هاي تيروئيد را تشكيل مي‌دهند. در زمينة شيوع اين ندول‌ها، احتمال بروز هيپرتيروئيدي و نتايج رويكردهاي مختلف درماني، آمارهاي منتشر شده متفاوت است. هدف از اين مطالعه بررسي سير باليني ندول‌هاي داغ و نيز نتايج به دست آمده از روش‌هاي متداول درماني در دهة 76-1366 بود.
مواد و روش‌ها: طي سال‌هاي 76-1366، 302 بيمار كه تشخيص ندول داغ تيروئيد در آنان با انجام اسكن راديوايزوتوپ، معاينة باليني و آزمون‌هاي تيروئيد به اثبات رسيده بود بررسي و 132 بيماركه حداقل به مدت يكسال پيگيري شده بودند، مطالعه شدند. بيماران در 2 گروه هيپرتيروئيدي و يوتيروئيد قرار داشتند و بيماراني كه حداقل به مدت يكسال پيگيري منظم داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند.
يافته‌ها: مدت پيگيري بيماران (5/3±9/4) 10-1 سال بود و بيماران در محدودة سني 76-15 سال قرار داشتند. 115 بيمار زن و 17 بيمار مرد و نسبت بيماران زن به مرد 1/7 بود. 66 بيمار (50%) در اولين مراجعه هيپرتيروئيد بودند و 18 نفر حين پيگيري دچار هيپرتيروئيدي شدند (در مجموع 84 نفر). 67 بيمار تحت درمان با يد راديواكتيو قرار گرفتند. يد 131 دريافتي 8-25 ميلي‌كوري و متوسط سن بيماران 13±5/47 بود. 73% بيماران يوتيروئيد بودند، 5/10% هيپرتيروئيدي تحت باليني و 16%هيپوتيروئيدي داشتند. در پايان مطالعه ندول در 21% بيماران از بين رفت. 23 بيمار با سن متوسط 7±4/26 سال تحت عمل جراحي قرار گرفتند. در 17 مورد لوبكتومي و در6 مورد تيروئيدكتومي ساب‌توتال انجام شد. در اين بيماران عود هيپرتيروئيدي آشكار مشاهده نشد ولي هيپرتيروئيدي تحت باليني در 22% بيماران باقي ماند. هيپوتيروئيدي باليني در يك بيمار و هيپوتيروئيدي تحت باليني نيز در يك بيمار طي 2 ماه پس از جراحي بروز كرد (6/8%). از 66 بيماري كه در اولين مراجعه يوتيروئيد بودند، در 18 بيمار هيپرتيروئيدي ايجاد شد. 16 بيمار ديگر نيز به علت بزرگ بودن ندول جراحي شدند. 32 بيماركه يوتيروئيد باقي ماندند در پيگيري بدون درمان در 25 بيمار اندازة ندول تغيير نيافت، در 6 بيمار اندازة ندول افزايش داشت و در يك بيمار ندول از بين رفت. 10 بيمار هيپرتيروئيد در گروه درمان طبي با داروهاي آنتي‌تيروئيد قرار گرفتند. اين بيماران حاضر به دريافت يد راديواكتيو يا انجام جراحي نشدند.
نتيجه‌گيري: درمان با يد راديواكتيو و جراحي موفقيت‌آميز بود. ميزان بروز كم‌كاري تيروئيد در پي تجويز يد رايواكتيو افزايش قابل ملاحظه‌اي نسبت به بيماراني داشت كه جراحي شدند. در پي تجويز يد راديو اكتيو با وجود اينكه در بيش از نيمي از بيماران اندازه ندول كاهش مي‌‌يابد، اكثراً ندول باقي مي‌ماند.

Treatment modalities of hot thyroid nodules: Evaluation of the clinical course and effects over a 1-10 year period
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Hot thyroid nodules are seen in nearly 5% of patients with dominant nodules. The aim of this study was to evaluate the clinical course and results of different modalities of treatment during a ten year period.
Materials and Methods: The study involved 132 out of 302 patients referring between 1987-1997 with hot thyroid nodules, diagnosed by clinical findings, thyroid function tests, and isotope scanning; patients with at least 1-year regular follow-up were included, and were divided into two categories: hyperthyroid and euthyoid at the first presentation according to results of thyroid function tests.
Results: The age range was 15-76 years and the duration of follow up was 1-10 years (4.9 ±3.5 m±SD). Female to male ratio was 7/1 (115 women, and 17 men). Half of the patients (66 cases) were thyrotoxic at the time of presentation. Eighteen of the euthyroid patients developed hyperthyroidism during the follow-up period. Sixty seven patients were treated with 8-25 mCi of I-131. Mean age was 47.5±13 years. Seventy three percent became euthyroid, 10.5% developed subclinical hyperthyroidism, and 16.5% developed clinical and subclinical hypothyroidism. Thyroid noduless disappeared in 21% of patients at the end of the study. Twenty-three patients underwent thyroidectomy. Mean age was 26.4± 7 years. Twenty-two percent of patients developed subclinical hyperthyroidism, and 8.6% developed hypothyroidism. The other half of the patients were euthyroid at the first presentation. Eighteen developed hyperthyroidism, sixteen underwent thyroidectomy. Thirty two patients remained euthyroid during the study, and ten hyperthyroid patients refused surgery or radioiodine treatment and were followed by antithyroid drug therapy.
Conclusion: In this study both the treatments radioactive iodine and surgery were effective. Surgery, was the preferred method of treatment in younger patients. The frequency of hypothyroidism in patients who received radioactive iodine therapy was significantly higher as compared to surgery (p<005).

قیمت : 20,000 ريال