بررسي غلظت بتا دو ميكروگلوبولين سرمي در افراد +HBV DNA PCR و +HBsAg با -HBV DNA PCR و +HBsAg به عنوان نشانگر تكثير ويروس

فصلنامه پژوهشي خون

دوره 2 - شماره 6

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: ‌بتادوميكروگلوبولين (β2MG)، زنجيره سبك آنتي‌ژن MHC-I مي‌باشد كه غلظت سرمي آن (S β2MG) در افراد سالم كمتر از ۳mg/L ذكر شده است. در عفونت‌هاي هپاتيتي، عرضه آنتي ‌ژن‌ هاي ويروسي سطح هپاتوسيت ‌ها روي آنتي ‌ژن ‌هاي MHC-I در حذف ويروس نقش مهمي ايفا مي‌كند.
مواد و روش‌ ها: در اين مطالعه توصيفي درسرم 49 بيمار مبتلا به هپاتيت B در مقايسه با 35 فرد كنترل با سرولوژي منفي (فاقد اختلالات كبدي وHBsAg منفي)، غلظت بتادوميكروگلوبولين و آزمايش HBsAg كيفي به‌روشELISA وDNA ويروس به‌ روشPCR (polymerase Chain Reaction) ‌ مورد بررسي قرار گرفتند. جهت مقايسه ميانگين غلظت β2MG در گروه‌ ها، از آزمون (t-test)t استفاده شد.
يافته ‌ها: در نتايج اين تحقيق، HBsAg در مورد همه بيماران مثبت گرديد. براساس نتيجه بررسيDNA ويروس، 29 فرد HBV-DNA مثبت و20 فرد HBV-DNA منفي تشخيص داده شدند. غلظت سرمي β2MG در افرادسالم درمحدوده طبيعي و در 7/ 34% از بيماران مورد بررسي بيش از محدوده طبيعي بود و غلظت آن در افراد HBV- DNA PCR مثبت نسبت به بيماران PCR HBV-DNA منفي، بيشتر به‌دست آمد كه اين اختلافات ازنظر آماري معني‌دار مي‌باشند (P<0.05)
نتيجه گيري: به‌نظر مي‌رسد، با توجه به آن كه غلظت β2MG در موارد مثبت HBV-DNA، بيش از موارد منفي HBV-DNA و گروه كنترل مي‌باشد، غلظت سرمي β2MG شاخص خوبي براي تكثير ويروس هپاتيتB است.

Evaluation of serumic Beta-2 Microglobulin in HBsAg+, HBV DNA PCR+ and HBsAg+, HBV DNA PCR- subjects, as HBV replication marker
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives:Beta-2 microglobulin (β2MG) is the light chain of Histocompatibility–Class I human antigen and its normal range is <3mg/ml. β2MG level in sera of hepatitis B patients increases. In Hepatitis infection the presentation of the viral antigen on the hepatocyte in the presence of Class I HLA antigen plays a major role in the elimination of the virus.
Materials and Methods:In this descriptive study, sβ2MG, HBsAg (by ELISA), and HBV DNA (by PCR) were evaluated in sera of 49 patients with hepatitis B and 35 subjects in control group.
Results:Our results showed HbsAg was positive in all patients. 29 of patients were HBV-DNA-PCR positive and 20 HBV-DNA-PCR negative. β2MG in all subjects in control group was in normal range and in 34.7% of patients above normal limit. β2MG in HBV-DNA-PCR positive patients was higher than HBV DNA PCR negative patients. Such differences were significant (p<0.05).
Conclusions:It seems S β2MG is a good marker for HBV replication and its absence may exclude HBV replication. The role of β2MG in monitoring response to therapy needs to be further evaluated.

قیمت : 20,000 ريال