بررسي 3 ساله موارد مبتلا به انسفاليت ناشي از ويروس هرپس سيمپلكس در بيمارستان هاي تهران، سال هاي 79-1376

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 6 - شماره 14

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

انسفاليت بدليل شيوع قابل توجه، مرگ و مير بالا، مشكلات تشخيصي مهمترين تظاهر عفونت ناشي از هرپس سيمپلكس مي باشد. در اين مطالعه سه ساله ما به بررسي يافته هاي اپيدميولوژيك، باليني، آزمايشگاهي و نتايج درماني موارد انسفاليت ناشي از هرپس سيمپلكس براساس وجود ژنوم ويروس در مايع نخاع بيماران با روش PCR پرداخته ايم. از 242 نمونه مايع نخاعي 16 مورد بيماري وجود داشت. 11 مورد مذكر، 5 مورد مونث با طيف سني 89-4 سال (متوسط 42 سال) و 6 مورد (37%) بيماري زمينه اي داشتند. يافته هاي باليني بقرار زير بود. تب 81%، سردرد 81%، توهمات بويايي 63%، تشنج 56%، علايم مننژه 50%، اختلالات گفتاري 46%، اختلالات رفتاري 38%، استفراغ 38%، اختلالات اتونوميك 25%، آتاكسي 25%، فلج اعصاب جمجمه اي 25%، اختلال ديد 19%، ادم پاپي 19%، همي پارزي 13%، در هنگام مراجعه بيماران 19% هوشيار، 56% خواب آلوده و 25% در اغماء بودند. در بررسي مايع نخاع، 19% افزايش فشار، 44% افزايش پروتئين، 6% كاهش قند، 70% پلئوسيتوز، 31% خون در مايع نخاع داشتند. در تصويربرداري، 69% ضايعه مغزي مشاهده شد كه 25% در لوب فرونتال، 38% تمپورال، 6% اكسيپوت، 13% در دو لوب بود. تمامي بيماران بفاصله 28-1 روز از شروع علائم تحت درمان آسيكلووير قرار گرفته بودند كه 7 مورد بهبودي كامل (43.8%)، 4 مورد عارضه عصبي (25%) و 5 مورد مرگ (31.2%) را بدنبال داشت. در بررسي هاي آماري با تست كاي دو و رگراسيون بين نتايج درماني با فاصله شروع علائم تا شروع درمان، جنس، سن، وضعيت هوشياري هنگام مراجعه، هيچ رابطه معني داري يافت نشد. باتوجه به يافته ها و مقايسه آن با مطالعات قبلي، انسفاليت ناشي از هرپس سيمپلكس يك انسفاليت فوكال مي باشد كه بدليل مرگ و مير بالا درمان هرچه سريعتر آن حياتي خواهد بود.