بررسي ميزان موفقيت ارائه خدمت آموزش در خانواده: طرح توانبخشي مبتني بر جامعه به خانواده هاي داراي فرد مبتلا به معلوليت جسمي-حركتي

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 5 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: تعيين ميزان اثربخشي خدمت«آموزش در خانواده» از مجموعه خدمات اصلي ارائه شده در برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه به افراد مبتلا به معلوليت جسمي- حركتي و خانواده‌هاي آنها در شهرستان بابلسربود.
روش بررسي: به اين منظور48 فرد مبتلا به معلوليت جسمي و حركتي و خانواده‌هاي آنها از روستاهاي ‌تحت پوشش طرح (گروه مورد) با 48 فرد معلول و خانواده‌هاي‌ آنها از روستاهايي‌كه در همين شهرستان تحت پوشش طرح نبودند و از نظر سن، جنس، اندام درگير، شدت نقص و ميزان تحصيلات مراقب همتا بودند (گروه شاهد) در زمينه‌هاي آگاهي نسبت به عوارض بي تحركي عضو، مهارت درتغيير وضعيت دادن فرد، پيشگيري از جمود مفاصل و زخم بستر و همچنين كمك به فرد معلول در كسب استقلال در انجام فعاليت‌هاي‌ روزمره و حركت در محيط و نيز نگرش آنان در مورد معلوليت و توانبخشي مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات مورد نظر با مراجعه به درب منازل و پرسش از خانواده و فرد معلول و معاينه و مشاهده كسب و در فرم هاي مربوطه ثبت شده، نمره داده شد و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: تفاوت معناداري در ميزان آگاهي افراد دچار معلوليت و خانواده‌هاي آنان بين دو گروه مورد و شاهد، در زمينه نحوه كمك به فرد معلول بمنظور كسب استقلال در انجام فعاليت‌هاي‌ روزمره، جابجايي و حركت در محيط و عوارض بي حركتي اندام‌ها، و همچنين ميزان مهارت آنان در زمينه كمك به فرد معلول براي‌كسب توان انجام مراقبت‌هاي ‌شخصي و حركت كردن در محيط به طور مستقل و نگرش ايشان در مورد معلول و معلوليت و اثر بخشي‌ شيوه‌هاي ‌توانبخشي وجود نداشت(05/0 (0/04 = P).
نتيجه‌گيري: ارائه خدمت «آموزش در خانواده» طرح توانبخشي مبتني بر جامعه در روستاهاي شهرستان بابلسر تنها مهارت بكار بردن تكنيك هاي توانبخشي غير فعال در پيشگيري از عوارضي چون جمود مفاصل، زخم بسترو تغيير وضعيت دادن فرد معلول تأثير مثبت داشته اما در مهارت خانواده و فرد معلول در استقلال يافتن معلول اثر معناداري نداشته است.

Effectiveness of home based training service of community based rehabilitation (CBR) program offered to families of physically disabled people
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective:The study was aimed to evaluate effectiveness of ‘home based training’service of CBR program which have been offered to physically disabled people and their families in Babolsar Rural areas during years 2002-2004.
Materials & Methods: 48 physically disabled people and their families were recruited from rural areas under coverage of CBR program as the case group.Matching for type and severity of disability ,age ,sex and education of care givers ,48 other disabled people & their families were recruited from rural areas where CBR program was not implemented as the control group. Knowledge & attitude of families about immobility consequences, disability & rehabilitation and their skills in preventing bedsore and joint stiffness, helping disabled people to achieve independence in mobilization and activities of daily living( ADL) were accessed by observation and asking questions ,gathered in data sheets , scored computed & analysed.
Results:There were no significant difference in knowledge of families about consequences of immobility, their attitude towards disability & rehabilitation or their skills in helping the disabled to reach independence in selfcare and mobilization between the two groups. However, families in case group were significantly more skillful in preventing joint stiffness & bedsore and positioning the disabled people(P=0.04) .
Conclusion: The program didn’t result in significant change in family attitude, knowledge or skills in help disabled people to achieve independence in ADL or ambulation in Babolsar, but family members’ skills in areas of performing passive rehabilitation techniques; such as bedsore & joint stiffness prevention and positioning of the disabled , improved significantly.

قیمت : 20,000 ريال