بررسي تكرار پذيري مقادير زمان تاخيري فعاليت واكنش عضلات مچ پا در مقابل اغتشاش بيروني ناگهاني در صفحه فرونتال

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 5 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: هدف از اين تحقيق تعيين تكرارپذيري زمان بندي فعاليت عضلاني مچ پا بروي سيستم اغتشاش مچ پا درصفحه فرونتال تحت شرايط مختلف اغتشاش بيروني مي باشد. زمان تأخيري شروع فعاليت، دامنه حداكثر فعاليت و زمان تأخيري حداكثر فعاليت عضلات مچ پا 10 مرد و زن سالم و10 مرد و زن مبتلا به بي ثباتي مچ پا دريك مطالعه متودولوژيك مورد آزمون قرار گرفت.
روش بررسي: زمان تأخيري شروع فعاليت، دامنه حداكثر فعاليت و زمان تأخيري حداكثر فعاليت عضلات مچ پا متعاقب اينورژن ناگهاني مچ پا توسط سيستم اغتشاش مچ پاو الكتروميووگرافي سطحي تعيين گرديد.
يافته‌ها: دامنه مقاديرICC براي زمان تأخيري شروع فعاليت عضلات پرونئوس لانگوس (97/0-71/0)،تيبياليس قدامي(99/0-75/0)، پرونئوس برويس(99/0 -83/0) و سولئوس
(0/99 -0/97) در زواياي 10،20 و 30 درجه در صفحه فرونتا ل ميباشد. اين دامنه مقادير براي دامنه حداكثر فعاليت عضلات پرونئوس لانگوس (99/0-81/0)،تيبياليس قدامي (99/0-9/0)،پرونئوس برويس (99/0-64/0) و سولئوس (99/0-98/0) بوده و براي زمان تأخيري حداكثر فعاليت عضلات پرونئوس لانگوس (99/0-89/0)،تيبياليس قدامي (99/0- 71/0)،پرونئوس برويس (0/91-0/99) و سولئوس (99/0- 69/0) بدست آمد.
نتيجه‌گيري: تعيين زمانبندي فعاليت عضلات مچ پا به عنوان روش اندازه گيري تكرارپذير ثابت گرديد.

Reliability of ankle musculature latency, peak and time of activation measurements to sudden external frontal perturbation
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: The purpose of this study was to demonstrate the reliability of ankle musculature latency, peak and time of activation measurements on a tilting platform (APS) to sudden external frontal perturbation under different conditions. Design. The latency, peak & time of activation of 10 healthy and 10 patients with functional ankle instability(FAI) was examined in an methodological study.
Materials & Methods: The latency, peak and time of activation after sudden inversion of the ankle were determined by APS and surface EMG.
Results: The range of ICC Values for latency of Peroneus Longus(0.71-0.97) ,Tibialis Anterior(0.75-0.99),Peroneus Brevis(0.83-0.99)and Soleus(0.97-0.99) were obtained.These values for peak of activation of Peroneus Longus(0.81-0.99),Tibialis Anterior(0.9-0.99),Peroneus Brevis(0.64-0.99), Soleus(0.98-0.99)and for time of activation of Peroneus Longus(0.89-0.99)Tibialis Anterior(0.71-0.99)Peroneus Brevis(0.91-0.99)and Soleus(0.69-0.99) were calculated.
Conclusion: Determination of The latency, peak and time of activation was proven as a reliable measurement method.

قیمت : 20,000 ريال