بررسي كامپيلوباكتر در اسهال كودكان و تعيين مقاومت دارويي آنها در شهرستان قزوين

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 4 - شماره 11

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

از شهريور تا پايان آذر ماه 1374، 400 نمونه مدفوع كودكان مبتلا به گاستروآنتريت و اسهال مورد بررسي قرار گرفت. براي جداسازي نمونه ها را با استفاده از محيط تايو به آزمايشگاه انتقال داده و پس از تلقيح بر روي محيط اختصاصي كامپيلوباكتر در شرايط ميكروآئروفيليك با استفاده از شمع يا گاز پك در 42 درجه سانتي گراد نگهداري شدند. پس از 48 ساعت انكوباسيون، از كلني هايي كه به دو شكل نقطه اي ريز و اشك شمعي بودند لام تهيه و با رنگ آميزي كربول فوشين مورد بررسي قرار گرفتند، سپس كلني ها از نظر تست هاي اكسيداز، كاتالاز، هيدروليز هيپورات و آنتي بيوگرام مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج ما نشان داد كه از 400 نمونه مورد مطالعه، 18 نمونه (4.5%) از كامپيلوباكتر مثبت بوده اند، كه از اين تعداد (3.5% متعلق به گونه ژژوني و 4 نمونه (1%) متعق به گونه كلي بودند، هردو گونه حساس به اسيد ناليديكسيك، استرپتومايسين، نيتروفورانتوئين، كلرامفنيكل و مقاوم به سفالوتين، پني سيلين، كوتريموكسازول، آمپي سيلين و اكساسيلين بودند.

كلمات كليدي: