بررسي عوامل مستعد كننده و ميكروبي مننژيت حاد باكتريال در بيمارستان هاي امام خميني (ره) و مركز طبي اطفال تهران طي پنج سال، 75-1370

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 4 - شماره 11

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مننژيت حاد باكتريال از علل مهم مرگ و مير در كودكان و بزرگسالان مي باشد. بعد از شك كردن به اين بيماري بلافاصله بايد درمان آنتي بيوتيكي انجام گردد. اين درمان براساس باكتري شايع در هر سن يا همراه با هر عامل زمينه ساز صورت مي گيرد. ما در مطالعه اي گذشته نگر كه در بيمارستان هاي امام خميني (ره) و مركز طبي اطفال تهران انجام داديم دريافتيم، از 88 بيماري كه تحت عنوان مننژيت حاد باكتريال بستري شده بودند 45 مورد نتايج كشت ها يا اسمير CSF مثبت بوده است. شايعترين جرم هاي بدست آمده عبارتند از پنوموكوك 23 مورد (51%)، مننگوكك 8 مورد (17.8%)، هموفيلوس آنفلوانزاي تيپ b پنج مورد (11%)، كلبسيلا 4 مورد (9%)، استافيلوكوك اپيدرميديس 4 مورد (9%) و اشريشياكلي يك مورد (2.2%). در 21 مورد از بيماران (46.6%) حداقل يك عامل زمينه ساز وجود داشت. مننژيت ايجاد شده بدنبال اسپلنكتومي، ضربه به سر، آندوكارديت و ديابت در اكثريت قريب به اتفاق پنوموكوكي بودند. مننژيت بدنبال نقص آناتوميك با جرم هاي پنوموكك، هموفيلوس و اشريشياكلي به يك نسبت اتفاق افتاده و بدنبال همودياليز با استافيلوكوك اپيدرميديس مشاهده شده است. در مننژيت كلبسيلايي اغلب موارد كشت ادرار و كشت خون و كشت CSF مثبت بوده است كه انتشار عفونت را از سيستم ادراري نشان مي دهد.

كلمات كليدي: مننژيت باكتريايي