بررسي شيوع علايم باليني و حساسيت آنتي بيوتيكي در كودكان مبتلا به شيگلوزيس

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره 4 - شماره 11

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين تحقيق به بررسي شيوع علايم باليني و حساسيت آنتي بيوتيكي در كودكان مبتلا به شيگلوزيس بستري شده در بيمارستان كودكان مفيد طي سال هاي 76-1374 پرداخته است. در اين مطالعه كه بصورت گذشته نگر انجام شده پرونده 312 بيمار كه با تشخيص اوليه شيگلوز بستري شده بودند، بررسي شده است. 239 بيمار بعلت فقدان كشت خون يا مدفوع مثبت از نظر شيگلا از مطالعه خارج شدند. نتايج حاصله: از مجموع 63 بيمار باقيمانده كه كشت مدفوع مثبت داشتند، 55.5% دختر، 44.5% پسر بودند. شايعترين سنين ابتلا سنين 4-1 سالگي بود (70%) و پس از آن گروه سني 9-5 سالگي (27%) قرار داشت. بيشتر بيماران در فصل تابستان (5.9%) و پس از آن در فصل بهار (24%) بستري شده بودند. از مجموع 63 بيمار در 38 بيمار كشت خون انجام شده بود كه نتايج تمامي آنها منفي گزارش شده است. در اين بيماران شايعترين علايم تب و اسهال بودند (98.5%) (اسهال بيشتر بصورت مخاطي خوني بود) و پس از آن استفراغ (77.5%) شايعترين علامت بود. تشنج در 36.5% از بيماران ديده شده بود. در ديد مستقيم مدفوع 85.7% بيماران از نظر WBC و 71.5% از نظر RBC و 63.5% هم از نظر WBC و هم از نظر RBC مثبت بودند. از مجموع 63 بيمار، 54 نفر آنتي بيوگرام داشتند كه 95.8% از اين افراد به كوتريموكسازول و 84.6% به آمپي سيلين مقاوم بودند. نسبت به ناليديكسيك اسيد تنها 10% افراد مقاومت داشتند.

Study of clinical manifestation and antibiotic susceptibility for Shigellosis in children in Mofid Children’s Hospital, 1374-76
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In this paper we evaluate the prevalence of clinical signs and antibiotic sensitivity in children who had admitted to Mofid hospital within the years 1374-76 because of Shigellosis. In this retrospective survey, 312 patients who had dysentery as a primary diagnosis, have evaluated. 249 patients who had not positive blood or stool culture have been dismissed from the study. Results: From 63 patients who had positive stool culture, 55.5% were female and 44.5% were male patients. The majority of patient (70%) aged 1-4 years and as a 2nd grade 27% of patients aged 5-9 years. Most of the patients (59%) had been admitted in summer and 24% had been admitted in spring. Totally, 38 patients had blood culture which all of them were negative. The most common signs were diarrhea and fever (98.5%) and 77.5% of patients had vomiting. Seizure had been seen in 36.5% of patients. In stool smear 85.7% of samples were WBC positive (Had more than 5 leukocyte) and 71.5% were RBC positive (Had more than 5 RBC) and 63.5% were RBC and WBC positive. Totally, 54 patients had antibiogram, which in their antibiogram 98.5% were resistant to co-trimoxazole, and 84.6% resistant to ampicillin. Only 10% of patients showed resistant to nalidixic acid.