بررسي اپيدميولوژي سوانح در بيماران بستري در بيمارستان نقوي شهرستان كاشان در سال 1379

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 6 - شماره 22

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به گستردگي و شيوع سوانح، عوارض كوتاه مدت و بلند مدت ناشي از آن ها و با توجه به هزينه هاي كلاني كه صرف رسيدگي به امور حوادث مي گردد و به منظور تعيين ميزان عوامل خارجي صدمات در شهرستان كاشان اين تحقيق در سال 1379 انجام پذيرفت. مواد و روش ها: تحقيق به روش مطالعه داده هاي موجود در پرونده كليه بيماران بستري شده در سال 1379 كه به علت سوانح به بيمارستان نقوي مراجعه كرده اند، صورت پذيرفت، سن، جنس، نوع حادثه و ناحيه صدمه ديده، از پرونده بيماران استخراج و به يك فرم اطلاعاتي منتقل گرديد و داده هاي آن با آمار توصيفي ارائه شد. يافته ها: جمعا 2041 نفر افراد واجد شرايط وجود داشتند كه 75.6% مرد و 24.4% زن بودند. زنان در حادثه سقوط 35.5% و در ساير موارد حوادث 19% سهيم بوده اند (P<0.001). مردان در محدوده سني 10 تا 30 سال و زنان در سنين بالاي 50 سال، بيشتر از ساير گروه هاي سني در مواجهه با حوادث بوده اند. 49.2 درصد حوادث با وسايل نقليه بوده كه در اين گروه، موتور سيكلت با 56%، نقش بيشتري را داشته است. شايع ترين ناحيه صدمه ديده را سر و گردن با 32% و سپس پا با 31% به خود اختصاص داده بود. نتيجه گيري و توصيه ها: بالا بودن ميزان رخداد حوادث در رده سني 30-10 سال كه فرد داراي بيشترين كارآيي است، نشان دهنده نياز جامعه به برنامه ريزي دقيق در شناسايي صحيح و كاهش سريع عوامل بروز سوانح و حوادث مي باشد كه اين امر با استفاده از اطلاعات جامع و آمارهاي دقيق امكان پذير خواهد بود. بدين منظور مي توان از كتب كدگذاري بيماري ها (ICD) كه توسط سازمان بهداشت جهاني ارائه شده استفاده نمود تا ضمن جمع آوري دقيق اطلاعات براساس استانداردهاي بين المللي، امكان مقايسه آمارها در سطح بين المللي نيز ممكن باشد. براساس اين مطالعه به نظر مي رسد كه بيشترين ميزان حوادث در شهر كاشان مربوط به وسايل نقليه و بخصوص حوادث ناشي از تصادفات موتور سيكلت مي باشد.

كلمات كليدي: سوانح ، حوادث رانندگي
Epidemiology of trauma in patients hospitalized in Naghavi Hospital, Kashan, 2000
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Accident-induced trauma is a common problem with short- and long-term complications. The present study was conducted in Naghavi hospital in Kashan in 2000 to determine the external factors influencing the incidence of accident-induced trauma. Materials and Methods: It was an existing data type study. Medical records of patients hospitalized in 2000 in Naghavi hospital were reviewed and initial data including sex, age, type of accident and site of injury were all determined. Results: The study population included 1543 males and 498 females. 35.5% of females referred to the hospital because of falling down. Males aged 10-30 and females’ aged ?50 years were more commonly affected. Vehicles were the cause of accident in 49.2% of the cases, of which motorcycle was more common (56%). Head and neck regions were injured in 32% of the cases. Conclusion: Trauma has affected young adults more frequently. This seeks further attention since this age group are more actively involved in society activities. Results have revealed that in Kashan, motorcycle accidents required more precise observations.

قیمت : 20,000 ريال