نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به روند رو به افزايش زباله هاي شهري و عوارض شناخته شده آن روي محيط زيست و آمار متفاوت از مواد فساد پذير و قابل بازيافت و به منظور تعيين ميزان مواد قابل بازيافت و قابليت اقتصادي بودن آن، اين تحقيق روي زباله هاي شهر كاشان در سال هاي 79-1378 انجام گرفت. مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه به منظور تعيين ميزان زباله توليدي شهر كاشان و سرانه آن در طول مدت مطالعه انجام گرفت. شهر كاشان را به هفت منطقه تقسيم كرده و هر ماه از زباله هاي مناطق مختلف شهر يك نمونه برداشت شد. با استفاده از استوانه بدون سر و ته به حجم يك متر مكعب چگالي زباله اندازه گيري شد و اجزا مختلف نمونه ها از قبيل كاغذ، شيشه، فلزات، پلاستيك و غيره جدا شده و با ترازو دقيقا وزن شد. جهت تعيين سرانه زباله، هر روزه زباله هاي شهر كاشان قبل از دفن با باسكول چند تني در مركزي از قبل تعيين شده، وزن گرديد. يافته ها: طي مدت يك سال 29865 تن زباله از مناطق مختلف شهر كاشان جمع آوري و توزين شد. روزانه 82.9 تن زباله و سرانه هر نفر 0.412 كيلوگرم زباله تعيين گرديد. ميزان آن در فصل بهار بيشتر و تابستان كمتر و ميزان چگالي زباله شهري 264 كيلوگرم بر هر متر مكعب بود. 5.05 درصد مواد قابل بازيافت بود. اين مواد شامل پلاستيك، انواع فلزات، كاغذ و شيشه مي باشد كه ارزش اقتصادي روزانه آن 2094500 ريال برآورد گرديد. نتيجه گيري و توصيه ها: با توجه به ميزان سرانه 0.412 كيلوگرم زباله در روز به ازاي هر نفر و همچنين قابل بازيافت بودن 5.05% وزني زباله هاي شهر كاشان و ارزش اقتصادي آن ها و نيز با توجه به نقش مهمي كه زباله در آلودگي محيط زيست دارد، بازيافت زباله هاي شهر كاشان داراي ارزش سرمايه گذاري است و با ايجاد سود كلي بيشتر مانع از اتلاف منابع طبيعي و انرژي مي گردد.

كلمات كليدي: زباله ، بازيافت
Wastes and its recovery rate in Kashan
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: With respect to the ascending rate of urban wastes and its environmental effects, the present study was conducted with the aim of determining the wastes and its recovery rates as well as the cost-effectiveness of the procedure in Kashan in 1999-2000. Materials and Methods: It was a descriptive study. We have divided Kashan to 7 districts and determine the amount of wastes in each district monthly. The wastes’ density was calculated and its components including paper, glass, metals, plastic and so on were weighted. Results: During the study period (One year; 1999-2000) 29865000kg of wastes were collected in Kashan. The daily and per capita waste rate were 82900kg and 0.412kg, respectively. The amount of waste was higher in spring and lower is summer. The urban waste density was 264 kg/m³. 55.5% of the wastes were recoverable. This would save 2094500 Rials. Conclusion: With respect to the per capita rate of waste in Kashan and the possibility of recovering these wastes, it would be worth investigating in the project of waste recovery in Kashan.

Keyword: Waste , Recovery
قیمت : 20,000 ريال