رابطه بين زمان تجويز اسيد والپروئيك و پيدايش نقايص كرانيوفاسيال در جنين هاي رت نژاد ويستار

Anatomical Sciences Journal (نام قديم مجله علوم تشريح ايران)

دوره 2 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: اين مطالعه با فرض بر اين موضوع صورت گرفت كه تجويز اين دارو ممكن است در يك برهه خاص از زندگي جنيني تكامل بخش خاصي از سيستم اسكلتي مثل ناحيه سر و صورت را تحت تاثير قرار دهد.
مواد و روشها: در اين مطالعه از سه گروه تجربي و سه گروه كنترل رت باردار نژاد ويستار استفاده شد. براي گروههاي تجربي به ترتيب در يكي از روزهاي 9، 10 و 11 بارداري، 800mg/kg اسيد والپروئيك تجويز شد و مشابه اين عمل در گروههاي كنترل با سرم فيزيولوژي انجام پذيرفت. براي بررسي ناهنجاريهاي ياد شده در روز 18، جنينهاي متعلق به همه گروهها مورد مطالعه ماكروسكوپيك قرار گرفته و ناهنجاريهايي ظاهري آنان به ثبت رسيد. به منظور مطالعه ميكروسكوپيك سر جنينهاي ياد شده قطع و مطابق روشهاي معمول بافت شناسي آماده سازي شدند. سپس نتايج حاصل از اين مطالعات جمع بندي گرديده و مورد ارزيابي و آناليز آماري قرار گرفت.
يافته ها: صرف نظر از نقايص تكاملي متفاوتي كه در هر يك از گروههاي ياد شده مورد مشاهده قرار گرفت، مهمترين نقايصي كه در ارتباط با تكامل غير طبيعي سر و صورت بعضي از نمونه هاي تجربي به ثبت رسيد، ناهنجاريهاي مربوط به جنينهاي گروه تجربي 2 بود كه در مقايسه با گروههاي تجربي 1 و 3 به ترتيب 18 درصد و (16 درصد) به حدود 63 درصد افزايش يافته بود.ناهنجاريهاي ياد شده به صورت اگزانسفالي، هيپوپلازي مانديبول، ميكروفتالميا و شكاف كام ديده شد و بررسي برشهاي ميكروسكوپيك نيز نشان داد كه تكامل استخوانهاي صورت و زوايد كامي و فك تحتاني نيز در بعضي از اين نمونه ها با اشكال مواجه بوده است.
نتيجه گيري: چنين به نظر مي رسد كه اسيد والپروئيك احتمالا در برهه هاي خاصي از بارداري اثرات گوناگوني بر ارگانوژنز جنيني از خود نشان مي دهد و به ناهنجاريهاي متفاوتي منجر مي شود چنانكه بالاترين ميزان ناهنجاريهاي ناشي از تاثير اين دارو در حدود روز دهم به ناحيه سر و صورت اختصاص مي يابد.

Valproic Acid-induced time dependent craniofacial defects in wistar rat fetus
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: we previously reported that maternal valproic acid (VA) administration during rat pregnancy produced CNS defect ranely, syringomyelia. Furthermore, it seems that administration of valproic acid during critical period of pregnancy may affect on development of other embryonic skeletal portion such as craniofacial region. The goal of our study was to determine whether there is a relationship between maternal valproic acid exposure and craniofacial defects.
Materials and Methods: In this study 3 groups pregnant wistar rats were received single dose of 800mg/kg VA on either 9th-11th days of gestation. The control groups were treated with the same volume of physiological serum at the same periods. For teratological studies, fetuses were examined on day 18th of gestation and histochemichal studies in craniofacial region were carried out.
Results: However various malformations were observed among different experimental groups but the most important finding was craniofacial defects, such as cleft palate, hypoplasy of mandible microphtalmia among fetuses in group 2 (63%) in comparison to experimental groups 1 (18%) and 3 (16%). Histological study of craniofacial defects, showed some of abnormalities in components of face such as palatine processes and mandible.
Conclusion: Among gestational days, these findings suggest that day 10th of rat pregnancy is critical period for face formation. Any teratogens such as VA may interfere with developmental phenomena which result in spectrum of craniofacial defects in mouse and probably in human.