فراساختار قطبي و غير قطبي سلول هاي پوششي لوله رحم انسان

Anatomical Sciences Journal (نام قديم مجله علوم تشريح ايران)

دوره 2 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: كشت قطبي سلولهاي پوششي لوله رحم انسان و بررسي فراساختار سلولهاي كشت يافته
مواد و روشها: سلولهاي پوششي لوله رحم انسان تهيه شده از بيماران هيستركتومي به روش آنزيمي جدا و روي ژل (Extracellular Matrix) ECM به حالت قطبي و پلاستيك Polysterene به حالت غير قطبي كشت شد. ژل ECM يك روز قبل از آغاز كشت قطبي روي فيلتر اينسرت قرار گرفت و در زير هود استريل خشك شد. ماهيت اپي تليالي سلولهاي كشت شده با روش ايمونوسيتوشيمي تاييد شد. پس از اينكه سلولهاي كشت شده به مرحله Confluency رسيدند به همراه قطعات بافتي، مراحل مختلف آماده سازي ميكروسكوپ الكتروني گذاره (Transmission) را طي كردند سلولهاي قطبي و قطعات بافتي به روش معمول و سلولهاي غير قطبي به روش Flat embedding قالب گيري و پس از تهيه برشهاي نازك با استات اورانيل و سيترات سرب رنگ آميزي شدند.
يافته ها: سلولهاي پوششي كشت يافته بر روي پلاستيك Polysterene در مقايسه با سلولهاي بافتي از لحاظ مورفولوژي متفاوت بودند. اين سلولها در مقاطع ميكروسكوپي دوكي شكل و كشيده ظاهر شدند و بر خلاف حالت in vivo اتصال محكم بين آنها برقرار نبود در حالي كه سلولهاي كشت شده روي ژل ECM همانند سلولهاي قطعات بافتي استوانه اي شكل و كاملا قطبي بودند. هسته در اين سلولها در بخش قاعده اي قرار داشت و در سطح آنها ميكرويلي وجود داشت. بين دو سلول مجاور اتصال محكم برقرار شده بود. اختلاف عمده ميان سلولهاي كشت يافته بر ژل ECM و سلولهاي بافتي در ميزان مژه، ميزان يوكروماتيني هسته و تعداد ميتوكندري و وجود قطرات ليپيدي الكترون دنس بود.
نتيجه گيري: كشت سلولهاي پوششي لوله رحم انسان بر ژل ECM سبب حفظ قطبيت سلول مشابه با حالت in vivo مي شود ولي به دليل تامين نشدن تمام فاكتورهاي لازم در محيط كشت، از لحاظ فراساختار اختلافاتي بين حالت in vivo و in vitro اين سلولها ظاهر مي شود.

Polarized and non-polarized human oviduct epithelial cell ultrastructure in vitro
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: This study designed to examine polarized culture of epithelial cells from human ovidutc and their ultrastracture under polarizing condition.
Materials and Methods: The human oviduct was obtained from patients having undergone total hysterectomy and epithelial cells were isolated using collagenase type I. The epithelial cells were either cultured on ECM (Extracellular matrix) Gel coated millipore filter inserts or polysteren plastic surface as polarized or non-polarized culture respectively. Epithelial nature of the cells was confirmed by immunocytochemistry. Both cultured cells (polarized and non-polarized) and oviductal mocusa were prepared for TEM (Transmission electron microscopy) and embeded using either routin procedure (polarized cells and oviduct mocusa) or flat embedding technique (non-polarized cells).
Results: The cells cultured on plastic surface were morphologically different as compared to those existed in oviduct mocusa. These cells were appeard spindle shape in the microscopic sections and in contrast to in vivo state, no tight junction were observed between adjacent cells. The epithelial cells cultured on ECM-Gel, similar to cells in oviduct mocusa were columnar in shape with basally located nucleuose, apical microvilli and tight Junction between the cells. Observing of the sections revealed some differences between ECM-Gel cultured and in vivo cells in term of ciliated cells, nuclear euchromatin, amaunt of mithochondira and the presence of lipid droplets.
Conclusion: The epithelial cells of human oviduct cultured on ECM-Gel could maintain polarity but their ultrastructure were not as same as that from oviduct tissue, perphas due to the some factors exsited in vivo but not in our culture condition such as stromal cells and hormonal factors.