شيوع و طول حفره پرده شفاف در مغز افراد طبيعي بالغ به كمك تصويربرداري با رزونانس مغناطيسي

Anatomical Sciences Journal (نام قديم مجله علوم تشريح ايران)

دوره 2 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: با توجه به اين كه شيوع حفره پرده شفاف در مغز افراد طبيعي از 0.1 درصد تا 87.5 درصد متفاوت گزارش شده و تاكنون هيچ مطالعه اي در اين زمينه در ايران صورت نگرفته است، هدف از اين مطالعه تعيين شيوع و طول حفره پرده شفاف در مغز افراد طبيعي به كمك تصويربرداري با رزونانس مغناطيسي (MRI: Magnetic Resonance Imaging) است.
مواد و روشها: تعداد 29 فرد داوطلب سالم 21) مرد و 8 زن( در محدوده سني 17-65 سال 36.52± 12.66) سال( پس از تاييد سلامتي آنها توسط پرسشنامه سلامتي عمومي (GHQ-28) در اين مطالعه دخالت داده شدند. همه اين افراد تحت MRI مغزي سه بعدي به صورت مجموعه كامل مقاطع كورونال با ضخامت 1.5 ميلي متر، بدون فاصله بين مقاطع، قرار گرفتند. در هر نمونه، تعداد مقاطع كورونالي كه داراي حفره پرده شفاف (CSP: Cavum Septi Pellucidi) بود، شمارش گرديد (n). طول حفره پرده شفاف با ضرب ضخامت مقاطع (1.5 mm) در تعداد برشهاي حاوي (n) CSP محاسبه شد. براي تقسيم بندي حفره پرده شفاف از دو روش استفاده شد. در روش اول، چنانچه n=1-3 باشد، CSP طبيعي و در صورتي كه n≥4 باشد )طول حفره 6 mm يا بيشتر(، CSP غير طبيعي تلقي مي شود. در روش دوم، n=3 كه حالت مرزي دارد از مطالعه حذف و چنانچه n=1-2 باشد، CSP كوچك و اگر n≥4 باشد، CSP بزرگ در نظر گرفته مي شود. در نهايت داده ها به كمك آزمون هاي آماري Fisher’s exact test و Spearman’s Rho test تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: اين تحقيق نشان داد كه حفره پرده شفاف در مغز 62.1 درصد افراد بالغ طبيعي وجود دارد. در 72.2 درصد افراد بالغ طبيعي كه داراي CSP بودند، اندازه اين حفره در حد طبيعي و در 27.8 درصد ديگر، اندازه حفره غيرطبيعي بود. چنانچه n=3 از مطالعه حذف شود، در 68.8 درصد افراد طبيعي كه داراي CSP بودند، اندازه اين حفره كوچك و در 31.3 درصد ديگر، اين حفره بزرگ بود. هر چند شيوع حفره پرده شفاف در زنان طبيعي 75) درصد( بيش از مردان طبيعي 47.6) درصد( است ولي اين تفاوت به لحاظ آماري معني دار نبود. شيوع CSP غير طبيعي و بزرگ نيز بين دو جنس مشابه بود و ارتباطي بين افزايش سن با شيوع حفره پرده شفاف يا اندازه آن مشاهده نشد.
نتيجه گيري: حفره پرده شفاف يك ناهنجاري مادرزادي مغز در بيش از نيمي از جمعيت بالغ و طبيعي محسوب مي شود. طول اين حفره در اكثر افراد بالغ و طبيعي در تصاوير MRI كمتر از 6 mm و محدود به بخشهاي قدامي (نزديك زانوي كورپوس كالوزوم) است.

Prevalence and length of Cavum Septi Pellucidi in normal adult human brains using magnetic resonance imaging
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: In view of the fact that the reported prevalence of cavum septi pellucidi (CSP) in normal adult human brains varies enormously from 0.1% to 87.5% and that this prevalence has not been yet studied in Iran, this study was designed to determine the prevalence and length of CSP in normal adult human brains using magnetic resonance imaging (MRI).
Materials and Methods: 29 healthy volunteers (21 males, 8 females) between the ages 17-65 (36.52æ 12.66) were included in this study after verification of their health through - general health questionnaires (GHQ-28). All the subjects underwent a 3-D brain MRI of full coronal series, 1.5 mm slices without interslice gaps. CSP was assessed by counting the number of slices containing CSP (n). The length of CSP was calculated by multiplying the number of slices containing CSP (n) by the thickness of slices (1.5 mm). The cavum septi pellucidi was categorized in two ways. In the first classification, CSP was considered as normal if n=1-3 and as abnormal if nA4 (the length of cavity A6 mm). In the second classification, CSP was categorized as small if n=1-2 and as large if nA4. Finally, the data were analyzed by Fisher's exact test and Spearman's Rho test.
Results: This study showed that the CSP was present in 62.1% of normal adult human brains. In 72.2% of the normal adults who had CSP, the size of the cavity was normal and in the other 27.8%, the CSP was abnormal. If n=3 was omitted from the study, in 68.8% of the normal adults who had CSP, the size of the cavity was small and in the other 31.3%, the CSP was large. Although the normal females had a greater prevalence of CSP (75%) than the normal males (47.6%), the difference was not significant. The prevalence of abnormal and large CSP was similar between two sexes. There was no correlation between the age and prevalence of CSP or its size.
Conclusion: The CSP is a congenital brain anomaly in more than half of the normal adult population. In most normal adult people, the length of the cavity is less than 6mmand limited to the anterior part (near the genu of corpus callosum).