مطالعه تغييرات حجمي گلومرول ها، كورتكس و مدولاي كليه جنين رت به دنبال مصرف كربنات ليتيوم با استفاده از روش استريولوژيك

Anatomical Sciences Journal (نام قديم مجله علوم تشريح ايران)

دوره 2 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: بررسي آثار ليتيوم بر كليه جنين رت و تعيين تغييرات حجمي آن با استفاده از روش بدون سوگرايي استريولوژيك
مواد و روش ها: 30 موش صحرايي آزمايشگاهي ماده و 10 نر از نژاد Sprague Dawely به صورت تصادفي انتخاب شدند. پس از جفت‌ گيري و مشاهده اسپرم در اسمير واژينال روز صفر بارداري در نظر گرفته شد. رت‌ هاي باردار به 3 گروه تقسيم شدند (n=10) گروه تجويز 50 ميلي‌ گرم كربنات ليتيوم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن و گروه شاهد مثبت همين مقدار كربنات سديم در روزهاي 7، 10،13،16 و 19 بارداري به روش تزريق داخل صفاقي دريافت نمود. گروه شاهد هيچ ماده‌اي دريافت ننمود. روز بيستم بارداري، تحت بيهوشي عميق با اتر پس از باز كردن جدار قدامي شكم، جنين‌ ها خارج، و از هر رت مادر، 5 جنين به طور تصادفي سيستماتيك انتخاب و از هر جنين كليه راست پس از تثبيت در محلول Lillie تغيير يافته و پاساژ معمول بافتي و قالب ‌گيري در پارافين، برش هايي به ضخامت 5 ميكرومتر با فاصله ثابت نسبت به يك ديگر تهيه و توسط H&E رنگ‌ آميزي شد. براي تعيين پارامترهاي حجمي كليه از تكنيك استريولوژي با تكيه بر اصل كاواليه استفاده شد.
يافته‌ ها: اطلاعات حاصل نشان دهنده كاهش معني ‌دار حجم گلومرول ها به ميزان 52 درصد، كورتكس به ميزان 42 درصد، مدولا 49 درصد و حجم تمام كليه 44 درصد نسبت به گروه شاهد است.
نتيجه‌ گيري: تجويز ليتيوم در دوران بارداري روي حجم قسمت هاي مختلف كليه جنين خصوصا گلومرول ها تاثير مي ‌گذارد و از آنجايي كه پارامترهاي طبيعي حجمي كليه معيار تكامل كليه محسوب مي‌شوند به نظر مي‌ رسد ليتيوم مي‌ تواند باعث نقص در تكامل كليه شود.

Study of volumetric changes of rat’s embryonic renal glomeruli, cortex and medulla following Lithium Carbonate administration by means of stereological method
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To study the effects of lithium on the fetal rat's kidney and determine volumetric changes by an unbiased stereological method.
Materials and Methods: Thirty female and ten male Sprague dawley rats were chosen. Following cohabitation and observation of spermatozoa in the vaginal smear, the pregnant rats were divided into three groups (n=10). Treatment and control groups received 50 mg/kg lithium carbonate in distilled water and the same volume of normal saline by intraperitoneal injection on 7th, 10th, 13th, 16th and 19th days of gestation, respectively. On 20th day of gestation, under deep anesthesia, the right kidneys of the rats were dissected and fixed in modified Lillie's solution. Then tissue processing was performed, and 5-micrometer sections were cut and stained with H & E. To determine the volume parameters of the kidneys, a stereological technique based on Cavalier's principle was used.
Results: The study showed that lithium could cause a significant decrease in the glomerular volume (52%), total volume (44%) and volume of the cortex (42%) and medulla (49%) of the kidney.
Conclusion: Administration of lithium during pregnancy has effects on the volume of different parts of fetal kidneys, especially on glomeruli. Since normal volumetric parameters are indicators of renal development, it seems that lithium causes some defects in the normal development of the kidney.