بررسي سيستم ارجاع در نظام عرضه مراقبت هاي بهداشتي-درماني و راه حل هاي اصلاح آن در شبكه بهداشت و درمان كاشان

مجله پژوهشي حكيم

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين مطالعه توصيفي به منظور ارزيابي عملكرد سيستم ارجاع در شبكه بهداشت و درمان كاشان در سال 1376 بعمل آمد. در اين مطالعه 23 مركز بهداشتي–درماني در سطوح مختلف سيستم عرضه مراقبتي شامل: خانه هاي بهداشت، مراكز بهداشتي–درماني روستايي و شهري در مورد چگونگي مراجعه بيماران به مراكز بيمارستاني بررسي گرديد كه در آن 1783 بيمار از نظر عملكرد ارجاع (ارجاع، بازخورد و پيگيري درمان) مورد مطالعه قرار گرفتند. ميزان ارجاع بيماران به مراكز سطح مراقبتي بعدي شامل: خانه بهداشت 21%، مراكز بهداشتي–درماني روستايي 11.9%، مراكز بهداشتي–درماني شهري 9.1% بوده و با اعتماد 95% دامنه اطمينان ارجاع به ترتيب در مراكز فوق 26.2-15.8 درصد، 15.8-8 درصد و 11.5-6.7 درصد بوده است. بعلاوه 38.4% كل مراجعين به مراكز بهداشتي–درماني مورد مطالعه جهت آزمايشات پاراكلينيك ارجاع گرديده اند و با اعتماد 95% دامنه اطمينان ارجاع به پاراكلينيك 40.7-36.1 درصد بوده است. همچنين 46.3% بيماران به طور مستقيم به مركز بيمارستاني خود ارجاعي كرده، 34.8% توسط متخصص، 7% از بخش اورژانس، 4.1% از مراكز بهداشتي اوليه، 2.4% از پزشك عمومي و 5.4% از منابع ديگر به مركز بيمارستاني فرستاده شده اند. 71.4 درصد از بيماران ارجاع شده خانه بهداشت، 50% بيماران ارجاع شده مراكز بهداشتي روستايي و 49% بيماران ارجاع شده مراكز بهداشتي شهري از سطوح مراقبتي بالاتر به اين مراكز بازخورد شده اند و بطور كلي بازخورد بيماران به سطح اول تماس 66% و پيگيري درمان ها 73.3% بوده است. با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه و ميزان بالاي خود–ارجاعي و ميزان پايين ارجاع از پزشك عمومي به مراكز ارجاع، نياز به بازنگري و اصلاح ساختار سيستم عرضه خدمات بهداشتي يك ضرورت است. ما پيشنهاد مي كنيم كه معيارهاي باليني دقيقي براي ارجاع ايجاد شود.

A study of referral system in health care delivery system and recommended alternative strategies: Kashan health care network
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

This descriptive study was conducted to evaluate the function of referral system in Kashan health care delivery network in 1997. 1783 subjects were questioned at 23 health care centers including, health houses, rural and urban health centers in order to determine the referral rates to hospitals. Also measurement of feedback and follow up rates was done at those centers. The referral rates to second level were 21%, in health houses, 11.9% in rural health centers and 9.1% in urban health centers. The 95% confidence interval for the above rates was found to be 15.8-26.2%, 8-15.8% and 6.7-11.5%, respectively. The findings indicated that 38.4% of the clients were referred to the paraclinical laboratories. In general, with a 95% confidence interval, patients referral to paraclinics was between 36.1% and 40.7%. In hospital centers 46.3% of clients were direct self-referral, 34.8% from specialists, 7% from emergency room, 4.1% from primary health centers, 2.4% from general practitioner, and 5.4% from other sources. The feedback rate was 71.4% for the patients referred from health houses, 50% from rural health centers and 49% from urban health centers. Overall the feedback and follow up rates were 66%, 73.3%, respectively. According to the findings and in the regard to lack of referral from general practitioner, it is necessary to reform construction of the health care delivery system. We recommend that detailed clinical criteria of referrals be made for objective justification of referrals.

قیمت : 20,000 ريال