مقايسه سودمندي سمعك هاي قابل برنامه ريزي و ديجيتالي با استفاده از پرسشنامه خود ارزياب APHAB

مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

دوره 17 - شماره 41

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: استفاده از سمعك ديجيتالي در دنيا رو به افزايش بوده و برتري آن به سمعك هاي آنالوگ و قابل برنامه ريزي واضح نبوده، و سودمندي آن نيز بيان نشده است. بنابراين هدف از اين مطالعه، اندازه گيري سودمندي سمعك هاي ديجيتالي و مقايسه آن با سمعك قابل برنامه ريزي مي باشد.
روش كار: 40 فرد علاقمند با ميانگين سني 52.12 و محدوده 30 تا 70 سال با نمودار شنوايي كه كانديد استفاده از سمعك باشد در اين مطالعه شركت نمودند. براي 21 نفر سمعك قابل برنامه ريزي و براي 19 نفر سمعك ديجيتالي تجويز شد، هر يك از افراد مورد مطالعه، پرسشنامه (APHAB) را قبل و بعد از استفاده از سمعك، تكميل نمودند.
نتايج: تفاوت بارزي در امتياز كلي سودمندي سمعك هاي ديجيتالي و قابل برنامه ريزي مشاهده نگرديد (P=0.051) و سمعك هاي ديجيتالي فقط در زير مجموعه EC (سهولت شنيداري) كه يكي از 4 زير مجموعه پرسشنامه APHAB است، امتياز سودمندي بالاتري را نسبت به سمعك هاي قابل برنامه ريزي نشان دادند (P=0.02).
بحث: بررسي امتيازات پرسشنامه APHAB تفاوت بارزي را بين دو نوع سيستم نشان نداد، عليرغم اين كه مزاياي زيادي براي سمعك هاي ديجيتالي در مقايسه با سمعك هاي آنالوگ و قابل برنامه ريزي ذكر مي گردد.

Comparison of programmable and digital hearing aids benefit with using APHAB questionnaire
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction:The use of digital hearing aid in the world is increasing and the potential advantages of digital hearing aid over analog or programmable hearing aids has been the subject of much debate. Benefit of this hearing aid are not defined. There fore, the aim of this study was to measurement the digital hearing aid benefit and comparison it ,with programmable hearing aid benefit. Materials and Methods: Forty interested subjects with the mean age of 52.12 with the of years range 30to70 with audiometric profiles consistent with hearing aid candidacy participated in this study. Programmable H.A was fit for 21 subjects and digital H.A for 19 subjects. Each subject was given the Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) to complete for unaided and aided conditions. Results: No statistically significant differences were found in the APHAB benefit scores between the hearing aid sets (P=0.051).but digital H.A were significantly better than programmable H.A on one of the four subscales (P=0.02). Conclusion: The APHAB scores did not indicate clear difference between the two systems, despite potential advantages of digital H.A over analog and programmable H.A.