آيا هيپنوتراپي بر ميزان عود وابستگي به مواد افيوني و كاهش علايم ترك موثر است؟

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 11 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: اين پژوهش با هدف بررسي اثر هيپنوتراپي بر علايم پس از ترك و ميزان عود اعتياد انجام شده است.
مواد و روش‌كار: در يك كارآزمايي باليني، 22 بيمار كه پس از ترك شرايط ورود به پژوهش را داشتند، به‌صورت تصادفي در دو گروه 11 نفري آزمايش و گواه قرار گرفتند. هر دو گروه به‌طور يكسان در جلسه‌هاي شناخت درماني شركت نمودند. گروه آزمايش افزون بر اين در يك دوره‌ي پنج جلسه‌اي هيپنوتراپي نيز شركت نمود. پس از شش ماه پي‌گيري، ميزان عود در دو گروه با هم مقايسه گرديد. هم‌چنين در گروه مداخله، اثر خود- هيپنوتيزم بر علايم پس از ترك بررسي گرديد.
يافته‌ها: تا پايان پي‌گيري در گروه آزمايش 40% و در گروه گواه 73% عود ديده شد. از نظر بيماران اثر مثبت خود- هيپنوتيزم بر بي‌خوابي 88%، بي‌قراري 80%، درد 60% و اختلال‌هاي دستگاه خودمختار 33% بود.
نتيجه‌گيري: برپايه‌ي يافته‌هاي اين پژوهش با وجود اين‌كه هيپنوتراپي در عود معتادان به ترياك تأثير معني‌دار آماري نداشت، ولي نتايج از نظر باليني چشمگير بود.

Is hypnotherapy effective in relapse rates of drug dependence and reducing withdrawal symptoms?
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: This study was performed to assess the effect of hypnotherapy on withdrawal symp- toms and the relapse rates of substance use.
Method: In a clinical trial, 22 subjects at the detoxification stage who were eligible for the study were randomly assigned to the case and control groups. Each group similarly took part in the cognitive therapy sessions. Additionally, the case group took five sessions of hypnotherapy. After six months of follow-up, relapse rates of the two groups were compared. Also, in the case group, the effect of autohypnosis on symptoms of withdrawal was evaluated.
Results: By the end of the study, there were 40% and 73% relapse in the case and control groups, respectively. Subjective reports on positive effects of autohypnosis was 88% on insomnia, 80% on restlessness, 60% on pain, and 33% on autonomic symptoms.
Conclusion: According to the findings of this study, autohypnosis has no significant effect on the relapse rates in opium users, but the effect was clinically prominent.

قیمت : 20,000 ريال