همه گير شناسي بي اختياري ادرار در دانش آموزان 11-7 ساله شهر سمنان

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 11 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: اين پژوهش با هدف بررسي همه‌گيرشناسي بي‌اختياري ادرار و عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان دبستاني شهر سمنان انجام شده است.
مواد و روش‌كار: در اين بررسي 1200 دانش‌آموز 11-7 ساله از 26 دبستان در شهر سمنان به روش خوشه‌اي- تصادفي انتخاب شدند و از والدين آنها خواسته شد تا به پرسش‌نامه‌هاي مربوط به وضعيت بي اختياري ادرار فرزندشان پاسخ دهند. داده‌هاي پژوهش به‌كمك آزمون آماري دقيق فيشر، آزمون t مستقل و آزمون خي‌دو تحليل گرديد.
يافته‌ها: اين پژوهش شيوع كلي بي اختياري ادرار را در دانش‌آموزان دبستاني شهر سمنان 5/15% نشان داد (در پسرها 4/18% و در دخترها 1/13%). بيشترين ميزان شيوع در سن 8 سالگي (3/25%) بود كه با افزايش سن اين ميزان كاهش مي‌يافت. عواملي چون وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده، ميزان تحصيلات و شغل پدر و مادر، شمار اعضاي خانواده، تغذيه با شير مادر در دوران كودكي، وجود استرس در شش ماه اخير، شمار رفتن به دستشويي، مشكل در بيدار شدن از خواب و معدل سال گذشته‌ي دانش‌آموز، ارتباط معني‌داري با بي اختياري ادرار داشتند. از 186 كودك مبتلا به بي‌اختياري ادرار 30 نفر (1/16%) بي‌اختياري در خواب روز، 52 نفر (28%) بي اختياري در بيداري و 3 نفر (6/1%) بي‌اختياري مدفوع نيز داشتند.
نتيجه‌گيري: ميزان شيوع بي‌اختياري ادرار در دانش‌آموزان دبستاني شهر سمنان بيشتر از يافته‌هاي ساير بررسي‌هاي انجام شده در اين زمينه به‌نظر مي‌رسد.

Epidemiology of enuresis in 7-11-year-old students in Semnan
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The present research aimed to determine the epidemiology of enuresis and the related factors in primary school students in the city of Semnan.
Method: In this research 1200 students of 7-11 years of age were selected from 26 schools using randomized cluster sampling, and their parents were asked to fill in the questionnaire of enuresis. Study data were analyzed using Fisher’s exact test, t-test, and the chi-square.
Results: This study estimated the overall prevalence of enuresis was 15.5% ( 18.4% in boys and 13.1% for girls). The peak age was 8 years of age (25.3%) and the figure decreased at older age. Factors such as socio-economic level, parents’ education and occupation, size of family, breast feed- ing, history of stress in prior 6 months, frequency of voiding, waking disorder and prior year’s school performance were significantly related to enuresis. Of 186 students with enuresis, 30 (16.1%) had diurnal enuresis, 52 (21%) had day wetting, and 3 (1.6%) had encopresis.
Conclusion: The prevalence of enuresis in primary school students in Semnan seems higher than the results of other similar studies.

قیمت : 20,000 ريال