نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي وضعيت هويت ايدئولوژيكي و ميان‌فردي نوجوانان دختر و پسر تهراني و هم‌چنين مقايسه‌ي وضعيت و سبك‌هاي هويتي آنان بود.
مواد و روش‌كار: اين پژوهش پس‌رويدادي و از نوع مقطعي- توصيفي بوده است. 467 نوجوان تهراني (235 دختر و 232 پسر) از چهار منطقه‌ي آموزش و پرورش تهران در مقاطع سوم نظري و پيش‌دانشگاهي كه به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي- تصادفي انتخاب شده بودند، به‌كمك پرسش‌نامه‌ي فرآيند هويت ايگو و پرسش‌نامه‌ي سبك هويت مورد بررسي قرار گرفتند. داده‌ها به‌كمك آزمون آماري خي‌دو و تحليل واريانس تحليل گرديدند.
يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه نوجوانان تهراني از نظر هويت ايدئولوژيكي و ميان‌فردي بيشتر از همه در وضعيت مهلت مجاز و كمتر از همه در وضعيت اكتساب بودند. بين وضعيت هويت دختران و پسران تفاوت معني‌دار ديده شد و هم‌چنين بين سبك‌هاي هويت با وضعيت‌هاي هويتي نيز ارتباط معني‌داري به دست آمد. سبك هويت نامتمايز/ اجتنابي بيشترين ارتباط را با وضعيت نامتمايز و سبك هويت هنجاري بيشترين ارتباط را با وضعيت تفويض اختيار و سبك هويت اطلاعاتي بيشترين ارتباط را با وضعيت اكتساب نشان دادند.
نتيجه‌گيري: نوجوانان تهراني از نظر وضعيت هويتي كمتر در وضعيت اكتساب و يا سبك اطلاعاتي هستند.

Identity status of adolescents in Tehran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The aim of this study was to explore the ideological and interpersonal identity stat- uses among adolescents in Tehran and to compare their identity styles and statuses.
Method: The study was a post-hoc descriptive cross-sectional. Four hundred sixty-seven adole-scents (235 girls and 232 boys) were selected from four schooling regions in Tehran by cluster sampl- ing. The subjects were doing third grade high school or pre-university courses. They were assessed using the questionnaires ‘Ego Identity Process’ and ‘Identity Style’. Data were processed by the chi- square test and ANOVA.
Results: The findings of this study revealed that, regarding ideological and interpersonal identity status, Tehrani adolescents were mainly in the moratorium phase with smaller part of them being in the identity achievement phase. There was a significant difference in the identity statuses of boys and girls. There was also a significant relationship between the identity styles and identity statuses. The diffuse-avoidant style was highly associated to the undifferntiated status; the normative style was related to foreclosure; and the informational style was closely related to the identity achieve-ment status.
Conclusion: Tehrani adolescents were less at the identity achievement status or informational style.

قیمت : 20,000 ريال