مقايسه كارايي و اثربخشي شناخت درماني بك با شناخت درماني تيزدل در درمان افسرده خويي

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 11 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقايسه كارايي و اثربخشي شناخت‌درماني بك با شناخت‌درماني تيزدل در درمان افسرده‌خويي بود.
مواد و روش‌كار: بدين منظور شش آزمودني (دو مرد و چهار زن) به شيوه‌ي نمونه‌گيري دردسترس انتخاب شده و به‌تصادف در دو گروه جاي داده شدند و هر گروه با يكي از دو روش يادشده تحت درمان قرار گرفتند. بررسي حاضر به روش طرح آزمايشي تك‌موردي و از نوع خط پايه‌ي چندگانه انجام شد. آزمودني‌ها درمرحله‌ي پيش از درمان ( خط پايه) و در طي جلسه‌هاي چهارم و هشتم و پس از درمان (جلسه دوازدهم) و مرحله‌ي پيگيري (دو ماه پس از درمان) پرسش‌نامه‌ي افسردگي بك و مقياس افسردگي، اضطراب، استرس را تكميل كردند. هم‌چنين در مرحله‌ي پيش از درمان (خط پايه) و پس از درمان (جلسه دوازدهم) مقياس نگرش هاي ناكارآمد و مقياس كنترل دروني- بيروني توسط آزمودني‌ها تكميل شد.
يافته‌ها: نتايج نشان داد كه هر دو روش درمان (شناخت‌درماني بك و شناخت‌درماني تيزدل) در كاهش علايم افسرده‌خويي مؤثر بوده و اين كارايي و اثربخشي در مورد روش دوم بارزتر بوده است.
نتيجه‌گيري: شناخت‌درماني تيزدل در درمان افسرده‌خويي، مي‌تواند مؤثرتر از شناخت‌درماني بك باشد.

Efficacy and effectiveness of Beck’s with Teasdale’s cognitive therapies in treatment of Dysthymia
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The aim of this research was to investigate the efficacy of Beck’s cognitive therapy versus Teasdale’s in treatment of dysthymia.
Method: Six subjects (two males and four females) were selected by convenient sampling and were randomly assigned to two treatment groups. The methodology was a multiple-baseline experi- mental single case study. Subjects completed Beck’s Depression Inventory (BDI) and Depression- Anxiety-Stress Scale (DASS) at pre-treatment (baseline), treatment (4 and 8 sessions), post-treat-ment (twelfth session), and at follow-up (two months after treatment). Also, subjects completed the Dysfunctional Attitude Scale (DAS), and the Internal-External Control Scale (IECS) at pre-treat-ment (baseline) and post-treatment (twelfth session).
Results: The results revealed that both Beck’s and Teasdale cognitive therapies were effective in decreasing dysthymic symptoms that was more prominent with the latter method.
Conclusion: Teasdale’s cognitive therapy can be more effective than Beck’s in reducing dysthymic symptoms.

قیمت : 20,000 ريال