بررسي نتايج استئوتومي سوپرا كونديلر فمور جهت اصلاح دفرميتي زانو در افراد استئوپنيك با فيكساسيون محدود

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

دوره 19 - شماره 64-63

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

دفورميتي هاي آنگولار و روتاسيونال در بسياري از بيماران استئوپنيك در اطراف زانو به وجود مي آيند كه در راس اين بيماريها بايد از بيماريهاي نروموسكولر نام برد. اصلاح اين دفورميتي ها براي بهبود فانكشن بيمار ضروري است.
يكي از روشهاي اصلاح دفورميتي هاي اطراف زانو، استئوتومي سوپراكونديلار فمور است كه براي حفظ امتداد قطعات استئوتومي در وضعيت دلخواه از روشهاي مختلف اينترنال و اكسترنال فيكساسيون استفاده مي شود. كه در بيماران استئوپنيك كاربرد آنها مشكل است.
با توجه به عوارض و مشكلاتي كه در تمام روشهاي موجود وجود دارد و با توجه به زيادي بيماران پوليو در كشور ما، روش جديدي در نظر گرفته شد. در اين روش كه موضوع پايان نامه اي تحت همين عنوان نيز مي باشد، استئوتومي به كمك رانژور در كرتكس ناحيه متافيزيال سوپراكونديلار فمور انجام مي شود. به اين صورت كه فقط 5/ 4 از كرتكس اين ناحيه برداشته شده و ما بقي كرتكس به همراهي نسج اسفنجي استخوان باقي مي ماند. كه باعث پيدايش خاصيت الاستيسيتي در اين ناحيه شده و پس از اصلاح دفرميتي، ناحيه استئوتومي شده بدون كاربرد وسيله جهت فيكساسيون داراي Stability لازم خواهد بود.
تعداد 50 عدد از بيماراني كه با اين روش تحت عمل قرار گرفته و قادر به پيگيري آنها بوده ايم تحت بررسي قرار گرفته اند. هدف از مطالعه بررسي ميزان تغيير در دفورميتي، ROM زانو ميزان عوارض و بهبود وضعيت راه رفتن و رضايت بيمار و مدت عمل مي باشد.
حداقل پيگيري بيماران 2/ 1 (4) ماه و حداكثر6 سال بوده است. دفرميتي و وضعيت راه رفتن بيماران پس از عمل بهبودي واضح داشته (P<0.001) ولي دامنه حركات زانو كاهش معني داري را نشان نمي دهد (P=0.605).
عوارض عمل شامل عفونت محل پين (يك مورد) و عوارض عصبي (سه مورد) تماما گذرا بوده و هيچ عارضه دائمي بر جاي نماند. از نظر هزينه و مدت عمل در مقايسه با ساير روشها كاهش قابل ملاحظه اي وجود دارد.

Evaluation of results of supra-condylar femoral osteotomy for correction of knee deformity in osteopenic patients with minimal fixation
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Angular and rotational deformities of the knee are common sequela of many osteopenic disorders, especially neuromuscular ones. Correction of these deformities is essential and when severe, they must be corrected with a bony procedure, sepecially by a supracondylar femoral osteotomy.
Considering problems of internal and external fixation and complication of hard wares used for fixation, a new technique of osteotomy is presented that avoids these problems if correctly done and used only in osteopenic patients. 17le goal has been the investigation of results in regard to change in deformity, ROM of knee, complication, improvement in gait and function, patient satisfaction and the cost of operation and devices.
In this procedure 4/5 of cortical bone in supracondylar area of femur with rongeur is removed and 1/5 of remained cortex with spongeal bone is intact. After correction of deformity in this area enough stability is present and usage of other device is not necessary. 50 patient had been operated on in Isfahan hospitals. The minimum follow - up was (4) 1/2 months and maximum was 6 years. Knee RO.M was unchanged (P=0.605), but the correction of deformity and improvement of gait were obvious (P<0.001).
The complication rate was low (4 of 50 patients) and all of them were recovered with minor morbidity. Therefore the operation is very effective in correcting knee deformity, relatively safe and cost effective and recommended for. correcting any deformity of the knee (especially flexion contracture) in any osteopenic patient.

Keyword: