بررسي شيوع اپي لپسي در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

دوره 19 - شماره 62

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

صرع يا اپي لپسي يكي از بيماريهاي شايع در همه كشورهاي جهان است. شيوع آن در حدود 10-6 در 1000 مي باشد و در برخي از مراجع معتبر و مطالعات انجام شده شيوع آن 2-0.5 درصد گزارش شده است. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع بيماري صرع در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر اصفهان طراحي شده است.
در اين مطالعه كه يك مطالعه توصيفي است. با روش نمونه گيري چند مرحله اي و تصادفي در يك جمعيت 10000 نفري از دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر اصفهان وجود بيماري صرع بررسي گرديد و نتايج زير بدست آمد.
شيوع صرع 8.9 در هزار و يا 0.89 درصد بود.
شيوع تب و تشنج 18.4 در هزار و يا 1.84 درصد بود.
شيوع اپي لپسي در دانش آموزان با سابقه تب و تشنج 12.5 درصد بود.
5.6 درصد پدران و 3.3 درصد مادران مبتلا، سابقه اپي لپسي داشتند. در اين بررسي مشخص گرديد كه شيوع صرع در دانش آموزان ابتدائي شهر اصفهان مشابه با شيوع صرع در ديگر كشورها مي باشد. برخلاف ساير مطالعات فرزندان پدران مصروع بيشتر از فرزندان مادران مصروع مبتلا به اپي لپسي بودند.

The evaluation of prevalence of epilepsy in elementary students in Isfahan city
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Epilepsy is a prevalent disease in all countries. It's prevalence is about 6-10/1000 & in some studies 0.5-2 percent. In this study we demonstrated the prevalence of epilepsy in elementary students of Isfahan.
In this descriptive study with multisystem & randomely sampling, we studied the prevalence of epilepsy in 10000 persons population in elementary student in Isfahan and the results are as follow. The prevalence of epilepsy 19.8 in 1000 population or 0.89 percent. The prevalence of febrile convulsion were 19.8 in 1000 or 1.98 percent. The prevalence of epilepsy in student's with febrile convulsion were 125 percent. The history of epilepsy were positive in 5.6% fathers and 3.3% mothers of student's with epilepsy .
This study demonstrated that the prevalence of epilepsy in elementary students in Isfahan are similar to other countries. The prevalence of epilepsy in student of fathers with epilepsy is more than those of mothers with epilepsy. This is opposite to results of other studies.

Keyword: