بررسي شدت ميدان هاي الكترومغناطيسي اطراف رايانه هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان و تاثير آن بر سلامت كاربران در سال 1383

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 9 - شماره 33

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: ظهور رايانه‌ها، پايانه‌هاي تصويري و قابليتهاي روز افزون آنها باعث گرديده كه روز به روز بر شمار كاربران آنها افزوده گردد. استفاده از اين وسائل مخاطرات جديدي را براي شاغلين ايجاد كرده است كه ميدانهاي الكترومغناطيسي ازآن جمله مي‌باشند. لذا ارزيابي اين عامل خطر زا و پايش سلامت كاربران رايانه‌ها ضروري مي‌باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي است كه با استفاده از دستگاه HI-3603 ساخت شركت Holaday آمريكا، شدت ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي اطراف 80 مانيتور رايانه‌هاي اداري و آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان در فواصل و جهات مختلف اندازه‌گيري شده است. از بين كاربران رايانه 50 نفر به عنوان گروه مورد و از بين پرسنل ديگر، 61 نفر نيز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. علائم سندرم خستگي مزمن ناشي از كار با مانيتورها نيز با استفاده از يك پرسشنامه براي گروه مورد و شاهد جمع‌آوري گرديده است. براي تحليل نتايج نيز از آزمون مجذور كاي و t-test استفاده گرديده است.
يافته‌ها: نتايج نشان داد كه در 7/97% از موارد در فاصله 30cm جلو مانيتور شدت ميدان مغناطيسي بيشتر از 20mA/m (استاندارد MPRII وTCO) بود و در فاصله 50cm ، در 5/27% موارد بالاتر از حد استاندارد بود. در 7/28% موارد در فاصله 30cm جلوي مانيتور شدت ميدان الكتريكي بيشتر از 2.5V/m (استاندارد MPRII) بود، در حاليكه در فاصله 50cm ، در 10% موارد بيشتر از اين حد بود. عوامل مؤثر ديگر بر شدت ميدان مغناطيسي نوع مانيتور
(001/0>p) و عمر مانيتور (034/0=p) تعيين گرديد. مقايسه علائم سندرم خستگي مزمن در بين دو گروه نشانگر شيوع بيشتر اكثر اين علائم مثل آبريزش از چشم (001/0>p)، سردرد (001/0>p) و سرگيجه (002/0 =p) در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بود.
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج حاصله، حداقل فاصله ايمن بيش از 60 سانتيمتر از اطراف مانيتور جهت كار با آن توصيه مي‌شود.

Assessment of the electromagnetic field around the computers in Hamadan University of Medical Sciences and its effects on operators’ health in 2004
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introductin: The advent of computers, visual display terminals and their capabilities have gradually resulted in an increase in their use and user population. The use of these devices have created new hazards for their operators, namely exposure to their electromagnetic field (EMF). Therefore, assessment of this hazard and monitoring of operators' health is necessary.
Material and Methods: This study was of a descriptive-analytical type. In this study, EMF around 80 monitors was measured at various distances in the of Medical School of Hamadan University using HI-3603 survey meter. 50 computer operators wereselected as the case group and another 61 were selected as the control group. The data concerning the signs of chronic fatigue syndrome (CFS) were collected by use of questionnaires for both groups. The statistical test of t-test and X2 were used for the analysis of the results.
Results: Results indicated that in 97.7% and 27.5% of cases, at distances of 30cm and 50cm from the monitors respectively, the intensity of the magnetic field was greater than 20mA/m, respectively. In 28.7% and 10% of cases at distances of 30 cm and 50cm, the intensity of the electric field was greater than 2.5 V/m respectively. It was found that there was a relationship between the type and the life span of monitors (P<0.05). A comparison of the signs of CFS between the case and control groups indicated that there was a higher prevalence of lacrimation (P<0.001), headaches (P<0.001) and dizziness (P=0.002) in the case group.
Conclusion: While operating a computor, it is recommended to keep a mininum distance of 60 cm away from it.

قیمت : 20,000 ريال