جداسازي و تخليص مجموعه آنتي ژني 85 از مايكوباكتريوم بويس (BCG) و ارزيابي پروليفراسيون سلولي عليه آن در محيط كشت سلولي خون تام (Whole blood)

Cell Journal (Yakhteh)

Volume 6 - Number 23

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: جداسازي وتخليص مجموعه آنتي ژني 85 از مايع كشت باكتري (Culture Filtrate) وبررسي پروليفراسيون سلولي عليه آن در محيط كشت سلولي خون تام ( WB- Whole Blood) افراد سالم با تست توبركولين مثبت ومنفي
مواد و روشها: مجموعه آنتي ژني 85 پس از عبور مايع حاصل از كشت ميكروبي مايكوباكتريوم بويس (BCG) از ستون هاي كروماتوگرافي فنيل سفاروز، DEAE - سفاسل و سوپردكس 75 خالص گرديد. سپس جهت تائيد خالص سازي وحضور آنتي ژن اختصاصي 85 از الكتروفورز پروتئين بر روي ژل پلي اكريل آميد وايمونوبلاتينگ استفاده گرديد.در مرحله بعد با استفاده از روش كشت سلولي خون تام پروليفراسيون سلولي (از طريق اندازه گيري ميزان جذب تيميدين راديواكتيو) بر روي سلولهاي حاصل از 25 نفر افراد سالم با تست توبركولين مثبت و25 نفر افراد سالم با تست توبركولين منفي عليه آنتي ژن 85، PPDو ميتوژن محرك لنفوسيت هاي (T ( Phytohemagglutinin=PHA مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: مجموعه آنتي‌ژني 85 با وزن مولكولي 32-30 كيلو دالتون در الكتروفورز پروتئين بر روي ژل پلي اكريل آميد شناسائي شد. از سوي ديگر اين پروتئين در ايمونوبلاتينگ يك واكنش قوي با آنتي مونوكلونال از خود نشان داد.پاسخ پروليفراسيون سلولي به آنتي ژن 85 در افراد سالم با تست توبركولين مثبت به طور معني داري بيشتر از افراد سالم با تست توبركولين منفي بود (001/0نتيجه گيري: پاسخ پروليفراسيون سلولي به مجموعه آنتي ژن 85 به طور معني داري در افراد سالم با تست توبركولين مثبت در مقايسه به افراد سالم با تست توبركولين منفي متفاوت بوده كه اين موضوع مي تواند نشانگر نقش حفاظتي اين آنتي ژن عليه عفونت ناشي از مايكوباكتريوم توبركلوزيس باشد.

Isolation and purification of Ag 85 complex from Mycobacterium Bovis (BCG) and assessment of its cell proliferation response in whole blood
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Tuberculosis (TB) caused by Mycobacterium tuberculosis remains a major worldwide health problem. The only TB vaccine currently available is an attenuated strain of mycobacterium bovis termed Bacillus Calmette –Guerin (BCG). The efficacy of BCG remains controversial. Mycobacterium secretory proteins are generally considered important antigens for protection against TB. A major protein component of mycobacterial culture filtrate is Antigen 85 complex which is a promising potential vaccine candidate.
Material and Methods: Antigen 85 complex was purified from Mycobacterium bovis (BCG) culture filtrate by sequential chromatography on phenyl Sepharose 4B, DEAE-Sephacel and Superdex G75. Purification was confirmed by SDS-PAGE and immunoblotting with a specific monoclonal antibody. The in vitro ability of Ag 85 complex to stimulate cell proliferation was compared with that of Purified Protein Derivative (PPD) and the polyclonal T cell mitogen PHA in a whole blood assay in which the target cells were derived from 25 healthy PPD-positive and 25 healthy PPD-negative subjects.
Results: Antigen 85 complex was found to have a molecular weight of 30-32 KDa by SDS-polyacrylamide gel electrophoresis and reacted strongly by immunoblotting with the monoclonal antibody specified against Ag 85. The responses to Ag 85 and PPD were significantly higher in cells of PPD- positive than in cells of PPD- negative donors. Eighty eight percent (22/25) of the PPD- positive cells responded to Ag 85 whereas only 16% (4/25) of the PPD-negative cells responded.
Conclusion: The cell proliferation response to Ag 85 complex is significantly different between cells of skin-test positive and skin- test negative subjects and may suggest an immuno-protective role for Ag 85 complex against M. tuberculosis infection.

قیمت : 20,000 ريال